ช่วงวันที่
รายงานจำนวนรับรักษาต่อ แผนกผู้ป่วยนอก รพท.มค. ตามสาเหตุการส่งต่อ
รหัส สถานพยาบาล เพื่อการวินิจฉัยและรักษา เพื่อการวินิจฉัย เพื่อการรักษาและพื้นฟูต่อเนื่อง เพื่อการดูแลต่อใกล้บ้าน ตามความต้องการผู้ป่วย อื่น ๆ จำนวนคน จำนวนครั้ง
11081 โรงพยาบาลยางตลาด 1 0 0 0 0 0 1 1
11082 โรงพยาบาลห้วยเม็ก 2 0 0 0 0 0 1 2
11086 โรงพยาบาลหนองกุงศรี 4 0 0 0 0 0 3 4
11257 โรงพยาบาลเนินมะปราง 1 0 0 0 0 0 1 1
11444 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา 1 0 0 0 0 0 1 1
11449 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ 1 0 0 0 0 0 1 1
11493 โรงพยาบาลค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก 3 0 0 0 0 0 1 3
11497 โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร 2 0 0 0 0 0 1 2
12256 สถาบันโรคทรวงอก 2 0 0 0 0 0 1 2
12268 โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ 2 0 0 0 0 0 2 2
12272 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 5 0 0 0 0 0 4 5
13754 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 1 0 0 0 0 0 1 1
13777 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 0 0 0 0 0 1 1
13936 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนเพ็ก 14 0 16 0 0 0 24 30
14428 เทศบาลเมืองมหาสารคาม 7 0 0 0 0 2 7 9
14584 ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ขอนแก่น 1 0 0 0 0 0 1 1
21431 ศูนย์บริการทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 22 0 0 0 0 0 17 22
22593 1 0 0 0 0 0 1 1
22843 สถานพยาบาลเรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน 3 0 0 0 0 0 3 3
22953 โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 611 0 21 0 0 0 347 632
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 82 0 3 0 0 879 532 964
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 10 0 0 0 0 0 6 10
24060 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2 0 0 0 0 0 1 2
24483 ประชุมการแพทย์ 4 0 0 0 0 0 1 4
24564 สหคลินิกท่าเรือการแพทย์และทันตกรรม 1 0 0 0 0 0 1 1
24674 โรงพยาบาลมหาสารคามอินเตอร์เนชั่นแนล 1 0 0 0 0 0 1 1
24701 ศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์มหาสารคาม 24 0 0 0 0 0 18 24
24704 โรงพยาบาลกุดรัง 1,034 0 451 0 0 0 679 1,485
24917 คลินิกแพทย์สมชาย 1 0 0 0 0 0 1 1
28842 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น 1 0 0 0 0 0 1 1
28843 โรงพยาบาลชื่นชม 616 0 485 0 0 0 466 1,101
28943 ศิริกุลการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 1 0 0 0 0 0 1 1
29953 คลินิกขจรการแพทย์1 1 0 0 0 0 0 1 1
40840 โรงพยาบาลวังยาง 1 0 0 0 0 0 1 1