รายงานจำนวนรับรักษาต่อ แผนกผู้ป่วยนอก รพท.มค. ตามสาเหตุการส่งต่อ ปีงบประมาณ 2561
รหัส สถานพยาบาล เพื่อการวินิจฉัยและรักษา เพื่อการวินิจฉัย เพื่อการรักษาและพื้นฟูต่อเนื่อง เพื่อการดูแลต่อใกล้บ้าน ตามความต้องการผู้ป่วย อื่น ๆ จำนวนคน จำนวนครั้ง
05071 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดรัง 1 0 0 0 0 0 1 1
08843 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหาร ตำบลไทยบุรี 3 0 0 0 0 0 2 3
10057 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฆอรอราแม ตำบลปะแต 1 0 0 0 0 0 1 1
10058 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปะแต ตำบลปะแต 3 0 0 0 0 0 1 3
10338 1 0 0 0 0 0 1 1
10666 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 3 0 0 0 0 0 3 3
10667 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 3 0 0 0 0 0 2 3
10668 โรงพยาบาลสุรินทร์ 13 0 0 0 0 0 5 13
10670 โรงพยาบาลขอนแก่น 26 0 0 0 0 0 22 26
10671 โรงพยาบาลอุดรธานี 2 0 0 0 0 0 1 2
10697 โรงพยาบาลพุทธโสธร 2 0 0 0 0 0 2 2
10699 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว 4 0 0 0 0 0 1 4
10701 โรงพยาบาลยโสธร 2 0 0 0 0 0 2 2
10705 โรงพยาบาลเลย 2 0 0 0 0 0 2 2
10708 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 153 0 0 0 0 0 53 153
10709 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 35 0 0 0 0 0 10 35
10712 โรงพยาบาลมุกดาหาร 3 0 0 0 0 0 1 3
10738 โรงพยาบาลกระบี่ 1 0 0 0 0 0 1 1
10889 โรงพยาบาลสีคิ้ว 1 0 0 0 0 0 1 1
10895 โรงพยาบาลคูเมือง 4 0 0 0 0 0 1 4
10902 โรงพยาบาลพุทไธสง 1 0 0 0 0 0 1 1
10938 โรงพยาบาลโนนคูณ 1 0 0 0 0 0 1 1
10965 โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว 2 0 0 0 0 0 1 2
10979 โรงพยาบาลบ้านแท่น 1 0 0 0 0 0 1 1
10982 โรงพยาบาลภักดีชุมพล 4 0 0 0 0 0 1 4
11002 โรงพยาบาลบ้านไผ่ 1 0 0 0 0 0 1 1
11016 โรงพยาบาลห้วยเกิ้ง 1 0 0 0 0 0 1 1
11021 โรงพยาบาลศรีธาตุ 3 0 0 0 0 0 2 3
11028 โรงพยาบาลนายูง 1 0 0 0 0 0 1 1
11029 โรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์ 1 0 0 0 0 0 1 1
11041 โรงพยาบาลพรเจริญ 1 0 0 0 0 0 1 1
11050 โรงพยาบาลบุ่งคล้า 2 0 0 0 0 0 1 2
11051 โรงพยาบาลแกดำ 5,891 0 24 0 2 0 1,633 5,917
11052 โรงพยาบาลโกสุมพิสัย 10,032 0 5,626 0 8 64 4,728 15,730
11053 โรงพยาบาลกันทรวิชัย 9,171 0 3,649 0 32 0 3,652 12,852
11054 โรงพยาบาลเชียงยืน 6,087 0 2,824 0 0 1 2,600 8,912
11055 โรงพยาบาลบรบือ 13,039 0 4,298 0 37 0 5,519 17,374
11056 โรงพยาบาลนาเชือก 7,474 0 3,129 0 8 0 2,981 10,611
11057 โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย 7,734 0 3,605 0 28 0 3,191 11,367
11058 โรงพยาบาลวาปีปทุม 18,071 0 1,547 0 0 1 5,925 19,619
11059 โรงพยาบาลนาดูน 5,240 0 1,890 0 12 0 1,948 7,142
11060 โรงพยาบาลยางสีสุราช 6,789 0 646 0 5 3 1,845 7,443
11061 โรงพยาบาลเกษตรวิสัย 5 0 0 0 0 0 4 5
11063 โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน 5 0 0 0 0 0 2 5
11064 โรงพยาบาลธวัชบุรี 5 0 0 0 0 0 1 5
11067 โรงพยาบาลโพธิ์ชัย 1 0 0 0 0 0 1 1
11073 โรงพยาบาลอาจสามารถ 1 0 0 0 0 0 1 1
11078 โรงพยาบาลกมลาไสย 8 0 0 0 0 0 4 8
11079 โรงพยาบาลร่องคำ 1 0 0 0 0 0 1 1
11081 โรงพยาบาลยางตลาด 10 0 0 0 0 0 5 10