ช่วงวันที่
รายงานจำนวนรับรักษาต่อ แผนกผู้ป่วยนอก รพท.มค. ตามสาเหตุการส่งต่อ
รหัส สถานพยาบาล เพื่อการวินิจฉัยและรักษา เพื่อการวินิจฉัย เพื่อการรักษาและพื้นฟูต่อเนื่อง เพื่อการดูแลต่อใกล้บ้าน ตามความต้องการผู้ป่วย อื่น ๆ จำนวนคน จำนวนครั้ง
11088 โรงพยาบาลห้วยผึ้ง 6 0 0 0 0 0 1 6
11361 โรงพยาบาลท่าชนะ 1 0 0 0 0 0 1 1
13936 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนเพ็ก 4 0 12 0 0 0 16 16
21431 ศูนย์บริการทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2 0 0 0 0 0 1 2
21984 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ 1 0 0 0 0 0 1 1
22053 คลินิกทันตกรรมไทรน้อย 1 0 0 0 0 0 1 1
22793 สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม 1 0 0 0 0 0 1 1
22843 สถานพยาบาลเรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน 3 0 0 0 0 0 2 3
22953 โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 427 0 26 0 3 0 288 456
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 605 0 0 0 0 2 462 607
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 7 0 0 0 0 0 7 7
24074 ซี.เอ็ม.คลินิกเวชกรรม 1 0 0 0 0 0 1 1
24483 ประชุมการแพทย์ 1 0 0 0 0 0 1 1
24701 ศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์มหาสารคาม 3 0 0 0 0 0 3 3
24704 โรงพยาบาลกุดรัง 1,381 0 427 0 0 0 876 1,808
24707 รักษ์สุขคลินิกเวชกรรม (สาขาคลอง 6) 1 0 0 0 0 0 1 1
27704 1 0 0 0 0 0 1 1
27743 คลินิกเวชกรรมชานเมือง 1 0 0 0 0 0 1 1
28017 โรงพยาบาลนาคู 1 0 0 0 0 0 1 1
28789 โรงพยาบาลฆ้องชัย 1 0 0 0 0 0 1 1
28843 โรงพยาบาลชื่นชม 705 0 784 0 0 0 683 1,489