ช่วงวันที่
รายงานจำนวนรับรักษาต่อ แผนกผู้ป่วยนอก รพท.มค. ตามสาเหตุการส่งต่อ
รหัส สถานพยาบาล เพื่อการวินิจฉัยและรักษา เพื่อการวินิจฉัย เพื่อการรักษาและพื้นฟูต่อเนื่อง เพื่อการดูแลต่อใกล้บ้าน ตามความต้องการผู้ป่วย อื่น ๆ จำนวนคน จำนวนครั้ง
11021 โรงพยาบาลศรีธาตุ 1 0 0 0 0 0 1 1
11023 โรงพยาบาลบ้านผือ 1 0 0 0 0 0 1 1
11051 โรงพยาบาลแกดำ 6,480 0 79 0 0 0 1,868 6,559
11052 โรงพยาบาลโกสุมพิสัย 14,491 0 6,818 2 3 301 5,869 21,615
11053 โรงพยาบาลกันทรวิชัย 11,942 0 4,137 0 15 0 4,644 16,094
11054 โรงพยาบาลเชียงยืน 9,724 0 4,172 0 2 1 3,702 13,899
11055 โรงพยาบาลบรบือ 9,209 0 3,659 0 14 0 3,896 12,882
11056 โรงพยาบาลนาเชือก 10,167 0 3,819 0 10 1 3,796 13,997
11057 โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย 9,832 0 4,263 0 9 0 4,184 14,104
11058 โรงพยาบาลวาปีปทุม 17,210 0 2,092 0 0 0 5,696 19,302
11059 โรงพยาบาลนาดูน 5,581 0 2,259 0 8 0 2,076 7,848
11060 โรงพยาบาลยางสีสุราช 5,682 0 1,156 0 4 0 1,698 6,842
11062 โรงพยาบาลปทุมรัตต์ 6 0 0 0 0 0 2 6
11063 โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน 5 0 0 0 0 0 3 5
11069 โรงพยาบาลเสลภูมิ 3 0 0 0 0 0 3 3
11070 โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ 11 0 0 0 0 0 5 11
11073 โรงพยาบาลอาจสามารถ 6 0 0 0 0 0 3 6
11075 โรงพยาบาลศรีสมเด็จ 4 0 0 0 0 0 2 4
11078 โรงพยาบาลกมลาไสย 18 0 0 0 0 0 2 18
11080 โรงพยาบาลเขาวง 23 0 0 0 0 0 2 23
11081 โรงพยาบาลยางตลาด 85 0 0 0 0 0 20 85
11082 โรงพยาบาลห้วยเม็ก 2 0 0 0 0 0 2 2
11083 โรงพยาบาลสหัสขันธ์ 7 0 0 0 0 0 3 7
11085 โรงพยาบาลท่าคันโท 3 0 0 0 0 0 3 3
11086 โรงพยาบาลหนองกุงศรี 7 0 0 0 0 0 4 7
11087 โรงพยาบาลสมเด็จ 3 0 0 0 0 0 2 3
11485 โรงพยาบาลค่ายอดิศร 2 0 0 0 0 0 2 2
11503 3 0 0 0 0 0 2 3
11504 โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 2 0 0 0 0 0 1 2
11608 โรงพยาบาลลำทะเมนชัย 6 0 0 0 0 0 3 6
11963 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด-ธนบุรี 2 0 0 0 0 0 2 2
12272 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 14 0 0 0 0 0 6 14
12275 โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 2 0 0 0 0 0 2 2
13742 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ขอนแก่น 4 0 0 0 0 0 2 4
13777 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 9 0 0 0 0 0 5 9
13936 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนเพ็ก 30 0 21 0 0 17 43 68
14428 เทศบาลเมืองมหาสารคาม 10 0 0 0 0 30 33 40
14584 ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ขอนแก่น 1 0 0 0 0 0 1 1
18843 2 0 0 0 0 0 2 2
20704 5 0 0 0 0 0 3 5
21431 ศูนย์บริการทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 6 0 0 0 0 0 4 6
22593 3 0 0 0 0 0 2 3
22670 โรงพยาบาลเมืองชลบุรี 4 0 0 0 0 0 2 4
22793 สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม 10 0 0 0 0 0 5 10
22843 สถานพยาบาลเรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน 32 0 0 0 0 0 7 32
22853 สถานพยาบาลทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก 13 0 0 0 0 0 4 13
22863 สถานพยาบาลทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก 2 0 0 0 0 0 2 2
22953 โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1,683 0 86 0 4 0 684 1,773
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 2 0 4 0 0 6 8 12
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 19 0 0 0 0 6 15 25