ช่วงวันที่
รายงานจำนวนรับรักษาต่อ แผนกผู้ป่วยนอก รพท.มค. ตามสาเหตุการส่งต่อ
รหัส สถานพยาบาล เพื่อการวินิจฉัยและรักษา เพื่อการวินิจฉัย เพื่อการรักษาและพื้นฟูต่อเนื่อง เพื่อการดูแลต่อใกล้บ้าน ตามความต้องการผู้ป่วย อื่น ๆ จำนวนคน จำนวนครั้ง
11070 โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ 1 0 0 0 0 0 1 1
11073 โรงพยาบาลอาจสามารถ 3 0 0 0 0 0 2 3
11075 โรงพยาบาลศรีสมเด็จ 2 0 0 0 0 0 1 2
11078 โรงพยาบาลกมลาไสย 3 0 0 0 0 0 1 3
11081 โรงพยาบาลยางตลาด 18 0 0 0 0 0 7 18
11083 โรงพยาบาลสหัสขันธ์ 4 0 0 0 0 0 2 4
11085 โรงพยาบาลท่าคันโท 1 0 0 0 0 0 1 1
11086 โรงพยาบาลหนองกุงศรี 1 0 0 0 0 0 1 1
11608 โรงพยาบาลลำทะเมนชัย 2 0 0 0 0 0 1 2
12272 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 2 0 0 0 0 0 1 2
13936 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนเพ็ก 8 0 10 0 0 0 17 18
14428 เทศบาลเมืองมหาสารคาม 2 0 0 0 0 0 2 2
22593 2 0 0 0 0 0 1 2
22793 สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม 5 0 0 0 0 0 3 5
22843 สถานพยาบาลเรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน 7 0 0 0 0 0 4 7
22853 สถานพยาบาลทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก 6 0 0 0 0 0 2 6
22953 โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 471 0 28 0 1 0 244 500
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 0 0 1 0 0 3 4 4
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 7 0 0 0 0 0 5 7
24074 ซี.เอ็ม.คลินิกเวชกรรม 5 0 0 0 0 0 1 5
24701 ศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์มหาสารคาม 9 0 0 0 0 0 3 9
24704 โรงพยาบาลกุดรัง 2,385 0 482 0 0 0 1,064 2,867
24904 คลินิกหมอกรเวชกรรมเฉพาะทาง ระบบทางเดินปัสสาวะ 1 0 0 0 0 0 1 1
27988 โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง 2 0 0 0 0 0 1 2
28017 โรงพยาบาลนาคู 1 0 0 0 0 0 1 1
28789 โรงพยาบาลฆ้องชัย 1 0 0 0 0 0 1 1
28811 โรงพยาบาลเฝ้าไร่ 1 0 0 0 0 0 1 1
28843 โรงพยาบาลชื่นชม 1,408 0 883 0 0 0 909 2,291