ช่วงวันที่
รายงานจำนวนรับรักษาต่อ แผนกผู้ป่วยนอก รพท.มค. ตามสาเหตุการส่งต่อ
รหัส สถานพยาบาล เพื่อการวินิจฉัยและรักษา เพื่อการวินิจฉัย เพื่อการรักษาและพื้นฟูต่อเนื่อง เพื่อการดูแลต่อใกล้บ้าน ตามความต้องการผู้ป่วย อื่น ๆ จำนวนคน จำนวนครั้ง
11055 โรงพยาบาลบรบือ 6,944 0 2,554 0 11 0 3,135 9,509
11056 โรงพยาบาลนาเชือก 7,550 0 2,688 0 8 1 3,095 10,247
11057 โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย 7,295 0 2,957 0 9 0 3,325 10,261
11058 โรงพยาบาลวาปีปทุม 12,657 0 1,307 0 0 0 4,578 13,964
11059 โรงพยาบาลนาดูน 3,993 0 1,483 0 6 0 1,621 5,482
11060 โรงพยาบาลยางสีสุราช 4,013 0 918 0 3 0 1,375 4,934
11062 โรงพยาบาลปทุมรัตต์ 3 0 0 0 0 0 1 3
11063 โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน 1 0 0 0 0 0 1 1
11069 โรงพยาบาลเสลภูมิ 2 0 0 0 0 0 2 2
11070 โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ 5 0 0 0 0 0 3 5
11073 โรงพยาบาลอาจสามารถ 4 0 0 0 0 0 2 4
11075 โรงพยาบาลศรีสมเด็จ 2 0 0 0 0 0 1 2
11078 โรงพยาบาลกมลาไสย 6 0 0 0 0 0 1 6
11080 โรงพยาบาลเขาวง 10 0 0 0 0 0 1 10
11081 โรงพยาบาลยางตลาด 41 0 0 0 0 0 17 41
11082 โรงพยาบาลห้วยเม็ก 1 0 0 0 0 0 1 1
11083 โรงพยาบาลสหัสขันธ์ 4 0 0 0 0 0 2 4
11085 โรงพยาบาลท่าคันโท 2 0 0 0 0 0 2 2
11086 โรงพยาบาลหนองกุงศรี 2 0 0 0 0 0 2 2
11087 โรงพยาบาลสมเด็จ 1 0 0 0 0 0 1 1
11485 โรงพยาบาลค่ายอดิศร 1 0 0 0 0 0 1 1
11503 1 0 0 0 0 0 1 1
11608 โรงพยาบาลลำทะเมนชัย 3 0 0 0 0 0 2 3
11963 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด-ธนบุรี 1 0 0 0 0 0 1 1
12272 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 6 0 0 0 0 0 3 6
12275 โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 1 0 0 0 0 0 1 1
13742 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ขอนแก่น 2 0 0 0 0 0 1 2
13777 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4 0 0 0 0 0 3 4
13936 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนเพ็ก 14 0 12 0 0 0 23 26
14428 เทศบาลเมืองมหาสารคาม 4 0 0 0 0 1 4 5
18843 1 0 0 0 0 0 1 1
20704 2 0 0 0 0 0 2 2
21431 ศูนย์บริการทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 3 0 0 0 0 0 3 3
22593 2 0 0 0 0 0 1 2
22670 โรงพยาบาลเมืองชลบุรี 2 0 0 0 0 0 1 2
22793 สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม 6 0 0 0 0 0 4 6
22843 สถานพยาบาลเรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน 16 0 0 0 0 0 6 16
22853 สถานพยาบาลทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก 7 0 0 0 0 0 3 7
22863 สถานพยาบาลทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก 1 0 0 0 0 0 1 1
22953 โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 927 0 50 0 2 0 422 979
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 0 0 1 0 0 3 4 4
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 10 0 0 0 0 0 6 10
24060 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 3 0 0 0 0 0 1 3
24074 ซี.เอ็ม.คลินิกเวชกรรม 5 0 0 0 0 0 1 5
24701 ศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์มหาสารคาม 13 0 0 0 0 0 5 13
24704 โรงพยาบาลกุดรัง 4,374 0 956 0 0 0 1,511 5,330
24707 รักษ์สุขคลินิกเวชกรรม (สาขาคลอง 6) 4 0 0 0 0 0 2 4
24904 คลินิกหมอกรเวชกรรมเฉพาะทาง ระบบทางเดินปัสสาวะ 3 0 0 0 0 0 1 3
24924 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(เสมาฟ้าคราม) 1 0 0 0 0 0 1 1
27404 คลินิกสุวพัชรการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 1 0 0 0 0 0 1 1