จำนวนผู้มารับบริการโรคกระดูกหัก แบบไม่ซับซ้อน แผนกผู้ป่วยนอก อันดับโรค ปีงบประมาณ 2561
รหัส โรค รพท.มค แกดำ โกสุมพิสัย กันทรวิชัย เชียงยืน บรบือ นาเชือก พยัคฆภูมิพิสัย วาปีปทุม นาดูน ยางสีสุราช กุดรัง ชื่นชม รวม
S4200 Fracture of clavicle: closed 41 0 44 17 0 60 6 32 6 6 2 4 0 218
S42000 Closed Fracture of clavicle, s 0 2 0 0 1 0 9 0 0 0 0 0 2 14
S42001 Closed Fracture of clavicle, s 0 4 0 0 18 0 1 0 9 0 1 0 1 34
S42002 Closed Fracture of clavicle, a 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
S42009 Closed Fracture of clavicle, u 0 15 0 0 13 0 1 0 12 0 6 0 2 49
S5250 Fracture of the lower end of r 68 0 44 4 1 36 11 16 6 2 2 1 0 191
S52500 Closed Fracture of distal radi 0 0 0 0 1 0 11 0 3 0 0 0 0 15
S52502 Closed Fracture of distal radi 0 0 0 0 7 0 0 0 3 0 0 0 0 10
S52503 Closed Fracture of distal radi 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4
S52504 Closed Fracture of epiphysis o 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
S52507 Closed Fracture of distal radi 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 4
S52508 Closed Fracture of distal radi 0 0 0 0 14 0 0 0 17 0 9 0 2 42
S52509 Closed Fracture of distal radi 0 20 0 0 23 0 1 0 8 0 3 0 10 65
S5260 Fracture of the lower end of b 5 4 9 4 2 5 1 1 3 0 5 0 0 39
S5280 Fracture of other parts of for 5 0 5 2 2 0 0 2 0 0 0 0 1 17
S6250 Fracture of thumb: closed 1 0 4 0 0 4 0 4 2 0 0 0 0 15
S6260 Fracture of other finger: clos 30 10 17 6 15 9 4 31 11 6 9 3 2 153
S9240 Fracture of great toe: closed 5 2 3 4 3 8 2 2 3 0 0 1 0 33
S9250 Fracture of other toe: closed 16 10 12 5 4 2 2 12 5 1 9 1 3 82