จำนวนผู้มารับบริการโรคกระดูกหัก แบบไม่ซับซ้อน แผนกผู้ป่วยใน อันดับโรค ปีงบประมาณ 2561
รหัส โรค รพท.มค แกดำ โกสุมพิสัย กันทรวิชัย เชียงยืน บรบือ นาเชือก พยัคฆภูมิพิสัย วาปีปทุม นาดูน ยางสีสุราช กุดรัง ชื่นชม รวม
S4200 Fracture of clavicle: closed 113 2 6 3 12 8 3 8 3 0 3 0 0 161
S42009 Closed Fracture of clavicle, u 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
S5250 Fracture of the lower end of r 266 2 5 0 0 1 0 15 0 0 0 0 0 289
S52508 Closed Fracture of distal radi 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
S52509 Closed Fracture of distal radi 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
S5260 Fracture of the lower end of b 42 0 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 47
S5280 Fracture of other parts of for 15 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 20
S6250 Fracture of thumb: closed 5 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 7
S6260 Fracture of other finger: clos 54 0 1 1 0 2 0 2 4 0 2 0 0 66
S9240 Fracture of great toe: closed 8 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 12
S9250 Fracture of other toe: closed 15 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 19