ช่วงวันที่
รายงานอันดับโรค แผนกผู้ป่วยใน สาขาโรคมะเร็ง รพท.มค.
รหัส โรค จำนวนคน จำนวนครั้ง
C43 Malignant melanoma of skin 3 4
C81 Hodgkin's disease 3 3
C01 Malignant neoplasm of base of tongue 3 3
C77 Secondary and unspecified malignant neoplasm of lymph nodes 3 3
C62 Malignant neoplasm of testis 2 2
C40 Malignant neoplasm of bone and articular cartilage of limbs 2 2
C06 Malignant neoplasm of other and unspecified parts of mouth 2 2
C21 Malignant neoplasm of anus and anal canal 2 2
C65 Malignant neoplasm of renal pelvis 1 2
C70 Malignant neoplasm of meninges 2 2
C94 Other leukaemias of specified cell type 1 1
C47 Malignant neoplasm of peripheral nerves and autonomic nervous system 1 1
C30 Malignant neoplasm of nasal cavity and middle ear 1 1
C17 Malignant neoplasm of small intestine 1 1
C37 Malignant neoplasm of thymus 1 1
C55 Malignant neoplasm of uterus, part unspecified 1 1
C68 Malignant neoplasm of other and unspecified urinary organs 1 1
C45 Mesothelioma 1 1
C46 Kaposi's sarcoma 1 1
C03 Malignant neoplasm of gum 1 1
C75 Malignant neoplasm of other endocrine glands and related structures 1 1
C05 Malignant neoplasm of palate 1 1
C86 1 1