ช่วงวันที่
รายงานอันดับโรคเสียชีวิต แผนกผู้ป่วยใน สาขาโรคมะเร็ง รพท.มค.
รหัส โรค คน
C22 Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts 28
C18 Malignant neoplasm of colon 12
C50 Malignant neoplasm of breast 11
C34 Malignant neoplasm of bronchus and lung 10
C83 Diffuse non-Hodgkin's lymphoma 6
C20 Malignant neoplasm of rectum 5
C79 Secondary malignant neoplasm of other sites 5
C15 Malignant neoplasm of oesophagus 4
C64 Malignant neoplasm of kidney, except renal pelvis 3
C92 Myeloid leukaemia 3
C16 Malignant neoplasm of stomach 3
C78 Secondary malignant neoplasm of respiratory and digestive organs 3
C73 Malignant neoplasm of thyroid gland 2
C56 Malignant neoplasm of ovary 2
C95 Leukaemia of unspecified cell type 2
C82 Follicular [nodular] non-Hodgkin's lymphoma 1
C80 Malignant neoplasm without specification of site 1
C90 Multiple myeloma and malignant plasma cell neoplasms 1
C91 Lymphoid leukaemia 1
C85 Other and unspecified types of non-Hodgkin's lymphoma 1
C67 Malignant neoplasm of bladder 1
C66 Malignant neoplasm of ureter 1
C61 Malignant neoplasm of prostate 1
C54 Malignant neoplasm of corpus uteri 1
C48 Malignant neoplasm of retroperitoneum and peritoneum 1
C32 Malignant neoplasm of larynx 1
C24 Malignant neoplasm of other and unspecified parts of biliary tract 1
C23 Malignant neoplasm of gallbladder 1
C11 Malignant neoplasm of nasopharynx 1