ช่วงวันที่
รายงานมะเร็งเต้านม แผนกผู้ป่วยใน สาขาโรคมะเร็ง รพท.มค.
รหัส โรค จำนวนคน จำนวนครั้ง ผ่าตัดครั้ง เคมีบำบัดคน เคมีบำบัดครั้ง
C509 Malignant neoplasm of breast, unspecified 180 245 69 53 69
C504 Malignant neoplasm of upper-outer quadrant of breast 3 3 3 0 0
C502 Malignant neoplasm of upper-inner quadrant of breast 1 1 1 0 0
C503 Malignant neoplasm of lower-inner quadrant of breast 1 1 1 0 0
C505 Malignant neoplasm of lower-outer quadrant of breast 1 1 1 0 0