ช่วงวันที่
รายงานมะเร็งเต้านม แผนกผู้ป่วยใน สาขาโรคมะเร็ง รพท.มค.
รหัส โรค จำนวนคน จำนวนครั้ง ผ่าตัดครั้ง เคมีบำบัดคน เคมีบำบัดครั้ง
C509 Malignant neoplasm of breast, unspecified 216 774 54 138 624
C504 Malignant neoplasm of upper-outer quadrant of breast 14 14 13 3 3
C502 Malignant neoplasm of upper-inner quadrant of breast 6 6 5 0 2
C503 Malignant neoplasm of lower-inner quadrant of breast 6 6 4 0 1
C505 Malignant neoplasm of lower-outer quadrant of breast 5 6 4 0 2
C508 Malignant neoplasm of overlapping lesion of breast 3 3 0 1 2