ช่วงวันที่
รายงานมะเร็งลำไส้ แผนกผู้ป่วยใน สาขาโรคมะเร็ง รพท.มค.
รหัส โรค จำนวนคน จำนวนครั้ง ผ่าตัดครั้ง เคมีบำบัดคน เคมีบำบัดครั้ง
C189 Malignant neoplasm of colon, unspecified 67 134 1 23 95
C187 Malignant neoplasm of colon, sigmoid colon 37 52 1 7 28
C186 Malignant neoplasm of colon, descending colon 16 34 4 5 21
C180 Malignant neoplasm of colon, caecum 9 16 3 2 9
C184 Malignant neoplasm of colon, transverse colon 6 10 3 1 5
C179 Malignant neoplasm of small intestine, unspecified 1 1 0 0 1