รายงานมะเร็งทวารหนัก แผนกผู้ป่วยใน สาขาโรคมะเร็ง รพท.มค. ปีงบประมาณ 2563
รหัส โรค จำนวนคน จำนวนครั้ง ผ่าตัดครั้ง เคมีบำบัดคน เคมีบำบัดครั้ง
C20 Malignant neoplasm of rectum 136 382 22 53 244