รายงานมะเร็งปอด แผนกผู้ป่วยใน สาขาโรคมะเร็ง รพท.มค. ปีงบประมาณ 2563
รหัส โรค จำนวนคน จำนวนครั้ง ผ่าตัดครั้ง เคมีบำบัดคน เคมีบำบัดครั้ง
C349 Malignant neoplasm of bronchus or lung, unspecified 124 157 0 0 0
C343 Malignant neoplasm of lower lobe, bronchus or lung 1 1 0 0 0