รายงานมะเร็งปากมดลูก แผนกผู้ป่วยใน สาขาโรคมะเร็ง รพท.มค. ปีงบประมาณ 2563
รหัส โรค จำนวนคน จำนวนครั้ง ผ่าตัดครั้ง เคมีบำบัดคน เคมีบำบัดครั้ง
C539 Malignant neoplasm of cervix uteri, unspecified 52 76 0 0 0
C530 Malignant neoplasm of endocervix 1 1 0 0 0