รายงานมะเร็งท่อน้ำดีและตับ แผนกผู้ป่วยใน สาขาโรคมะเร็ง รพท.มค. ปีงบประมาณ 2563
รหัส โรค จำนวนคน จำนวนครั้ง ผ่าตัดครั้ง เคมีบำบัดคน เคมีบำบัดครั้ง
C229 Malignant neoplasm of Liver, unspecified 52 55 0 0 0