รายงานจำนวนรับรักษาต่อ แผนกผู้ป่วยนอก สาขาโรคมะเร็ง รพท.มค. ตามสาเหตุการส่งต่อ ปีงบประมาณ 2561
รหัส สถานพยาบาล เพื่อการวินิจฉัยและรักษา เพื่อการวินิจฉัย เพื่อการรักษาและพื้นฟูต่อเนื่อง เพื่อการดูแลต่อใกล้บ้าน ตามความต้องการผู้ป่วย อื่น ๆ จำนวนคน จำนวนครั้ง
10670 โรงพยาบาลขอนแก่น 1 0 0 0 0 0 1 1
10699 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว 2 0 0 0 0 0 1 2
10708 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 5 0 0 0 0 0 1 5
11050 โรงพยาบาลบุ่งคล้า 1 0 0 0 0 0 1 1
11051 โรงพยาบาลแกดำ 113 0 0 0 0 0 58 113
11052 โรงพยาบาลโกสุมพิสัย 181 0 124 0 0 0 127 306
11053 โรงพยาบาลกันทรวิชัย 113 0 43 0 0 0 73 156
11054 โรงพยาบาลเชียงยืน 93 0 44 0 0 0 59 137
11055 โรงพยาบาลบรบือ 236 0 82 0 0 0 156 318
11056 โรงพยาบาลนาเชือก 111 0 58 0 1 0 87 170
11057 โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย 167 0 56 0 0 0 109 223
11058 โรงพยาบาลวาปีปทุม 377 0 10 0 0 0 184 387
11059 โรงพยาบาลนาดูน 89 0 16 0 0 0 49 105
11060 โรงพยาบาลยางสีสุราช 120 0 0 0 0 0 51 120
21431 ศูนย์บริการทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2 0 0 0 0 0 2 2
22653 1 0 0 0 0 0 1 1
22953 โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 25 0 0 0 0 0 12 25
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 0 0 0 0 0 0 1 3
24701 ศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์มหาสารคาม 1 0 0 0 0 0 1 1
24704 โรงพยาบาลกุดรัง 67 0 22 0 0 0 48 89
28843 โรงพยาบาลชื่นชม 28 0 30 0 0 0 26 58