รายงานจำนวนรับรักษาต่อ แผนกผู้ป่วยนอก สาขาโรคมะเร็ง รพท.มค. อันดับโรค ปีงบประมาณ 2561
รหัส โรค แกดำ โกสุมพิสัย กันทรวิชัย เชียงยืน บรบือ นาเชือก พยัคฆภูมิพิสัย วาปีปทุม นาดูน ยางสีสุราช กุดรัง ชื่นชม อื่น ๆ จำนวนคน จำนวนครั้ง
C50 Malignant neoplasm of breast 38 123 45 29 126 61 68 133 37 47 34 33 16 333 790
C18 Malignant neoplasm of colon 8 51 21 15 47 19 37 26 15 15 12 5 2 141 273
C22 Malignant neoplasm of liver an 9 25 19 25 37 19 11 36 4 11 3 4 4 125 207
C20 Malignant neoplasm of rectum 13 32 7 4 15 11 28 28 3 8 4 3 2 80 158
C61 Malignant neoplasm of prostate 7 5 7 0 6 3 14 16 10 2 2 0 1 27 73
C73 Malignant neoplasm of thyroid 4 2 6 9 10 9 6 15 3 3 1 0 4 35 72
C83 Diffuse non-Hodgkin's lymphoma 1 11 2 13 0 3 5 10 8 2 1 0 0 25 56
C34 Malignant neoplasm of bronchus 6 5 12 8 4 3 0 9 1 0 0 0 0 35 48
C53 Malignant neoplasm of cervix u 6 1 3 0 4 2 2 17 5 2 2 1 1 28 46
C85 Other and unspecified types of 1 13 2 4 2 4 2 8 2 0 0 0 0 25 38
C67 Malignant neoplasm of bladder 1 2 2 1 1 0 5 9 0 1 9 6 0 21 37
C56 Malignant neoplasm of ovary 0 3 0 1 1 3 3 18 2 0 3 0 1 20 35
C90 Multiple myeloma and malignant 0 1 0 7 9 7 0 3 0 0 3 0 0 8 30
C60 Malignant neoplasm of penis 0 4 7 2 4 0 4 1 2 0 0 0 0 11 24
C71 Malignant neoplasm of brain 2 6 0 1 6 0 2 5 1 0 1 0 0 18 24
C16 Malignant neoplasm of stomach 1 2 3 0 4 1 4 0 0 8 0 0 0 11 23
C44 Other malignant neoplasms of s 3 0 3 1 3 1 6 1 1 0 1 2 0 15 22
C32 Malignant neoplasm of larynx 0 3 2 0 0 0 4 7 0 1 0 1 3 7 21
C11 Malignant neoplasm of nasophar 1 1 0 0 3 0 1 6 1 5 2 1 0 12 21
C92 Myeloid leukaemia 1 4 0 5 0 4 1 0 0 2 0 0 0 9 17
C23 Malignant neoplasm of gallblad 3 2 0 0 1 0 2 3 0 2 0 0 0 6 13
C43 Malignant melanoma of skin 4 0 3 0 4 0 0 0 1 0 1 0 0 10 13
C54 Malignant neoplasm of corpus u 0 2 0 1 3 1 0 4 0 2 0 0 0 10 13
C02 Malignant neoplasm of other an 0 0 2 0 5 0 1 0 0 0 0 0 5 5 13
C25 Malignant neoplasm of pancreas 1 0 0 0 2 0 0 5 0 0 2 0 0 6 10
C24 Malignant neoplasm of other an 0 2 1 0 4 0 1 1 0 1 0 0 0 7 10
C76 Malignant neoplasm of other an 0 0 0 0 0 1 4 0 2 2 0 1 0 8 10
C19 Malignant neoplasm of rectosig 0 1 1 1 2 2 0 0 2 0 0 0 0 8 9
C79 Secondary malignant neoplasm o 0 0 0 0 1 1 0 3 0 2 1 0 0 8 8
C15 Malignant neoplasm of oesophag 0 0 0 0 1 0 1 3 2 0 0 0 0 5 7
C95 Leukaemia of unspecified cell 0 0 0 3 0 3 0 1 0 0 0 0 0 4 7
C77 Secondary and unspecified mali 0 0 0 1 0 3 1 0 0 0 1 1 0 5 7
C64 Malignant neoplasm of kidney, 0 1 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 6 6
C78 Secondary malignant neoplasm o 1 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 5 6
C40 Malignant neoplasm of bone and 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 2 0 0 5 6
C51 Malignant neoplasm of vulva 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 2 5
C80 Malignant neoplasm without spe 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 5 5
C06 Malignant neoplasm of other an 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 4 5
C66 Malignant neoplasm of ureter 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
C49 Malignant neoplasm of other co 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 3 4
C91 Lymphoid leukaemia 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 4
C10 Malignant neoplasm of orophary 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 2 4
C41 Malignant neoplasm of bone and 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 4
C62 Malignant neoplasm of testis 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 3 3
C55 Malignant neoplasm of uterus, 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
C84 Peripheral and cutaneous T-cel 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 3
C01 Malignant neoplasm of base of 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 2
C94 Other leukaemias of specified 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2
C03 Malignant neoplasm of gum 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2
C00 Malignant neoplasm of lip 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2