รายงานจำนวนส่งรักษาต่อ แผนกผู้ป่วยนอก สาขาโรคมะเร็ง รพท.มค. ตามสาเหตุการส่งต่อ ปีงบประมาณ 2561
รหัส สถานพยาบาล เพื่อการวินิจฉัยและรักษา เพื่อการวินิจฉัย เพื่อการรักษาและพื้นฟูต่อเนื่อง เพื่อการดูแลต่อใกล้บ้าน ตามความต้องการผู้ป่วย อื่น ๆ จำนวนคน จำนวนครั้ง
13777 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 350 0 0 0 0 0 296 350
10670 โรงพยาบาลขอนแก่น 174 0 0 0 0 0 148 174
10708 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 26 0 0 0 0 0 23 26
13781 โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 7 0 0 0 0 0 4 7
11056 โรงพยาบาลนาเชือก 1 0 1 1 0 0 3 5
11058 โรงพยาบาลวาปีปทุม 5 0 0 0 0 0 5 5
14201 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 3 0 0 0 0 0 3 3
13756 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย 3 0 0 0 0 0 2 3
21431 ศูนย์บริการทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 3 0 0 0 0 0 2 3
13814 โรงพยาบาลศิริราช 2 0 0 0 0 0 1 2
11535 คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 1 0 0 0 0 0 1 1
15270 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 0 0 0 0 0 1 1
14584 ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ขอนแก่น 1 0 0 0 0 0 1 1
11051 โรงพยาบาลแกดำ 1 0 0 0 0 0 1 1
11052 โรงพยาบาลโกสุมพิสัย 1 0 0 0 0 0 1 1
11054 โรงพยาบาลเชียงยืน 1 0 0 0 0 0 1 1
11057 โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย 1 0 0 0 0 0 1 1
12276 โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี 1 0 0 0 0 0 1 1
11060 โรงพยาบาลยางสีสุราช 1 0 0 0 0 0 1 1
12250 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 1 0 0 0 0 0 1 1