รายงานอันดับโรค แผนกผู้ป่วยนอก สาขาจิตเวช ปีงบประมาณ 2561
รหัส โรค จำนวนคน จำนวนครั้ง