รายงานอันดับโรค แผนกผู้ป่วยใน สาขาจิตเวช ปีงบประมาณ 2561
รหัส โรค จำนวนคน จำนวนครั้ง