รายงานจำนวนส่งรักษาต่อ แผนกผู้ป่วยนอก สาขาจิตเวช รพท.มค. อันดับโรค ปีงบประมาณ 2561
รหัส โรค แกดำ โกสุมพิสัย กันทรวิชัย เชียงยืน บรบือ นาเชือก พยัคฆภูมิพิสัย วาปีปทุม นาดูน ยางสีสุราช อื่น ๆ จำนวนคน จำนวนครั้ง
F20 Schizophrenia 1 0 1 0 1 0 0 2 2 0 0 6 7
F00 Dementia in Alzheimer's disease (G30.-+) 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 4 4
F90 Hyperkinetic disorders 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 3 3
F10 Mental and behavioral disorders due to use of alcohol 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3 3
F03 Unspecified dementia 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 3 3
F31 Bipolar affective disorder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2
F23 Acute and transient psychotic disorders 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2
F32 Depressive episodes 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2
F80 Specific developmental disorders of speech and language 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
F43 Reaction to severe stress, and adjustment disorders 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
F89 Unspecified disorder of psychological development 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
F81 Specific developmental disorders of scholastic skills 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
F41 Other anxiety disorders 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
F01 Vascular dementia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
F25 Schizoaffective disorders 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
F05 Delirium, not induced by alcohol and other psychoactive subs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1