จำนวนผู้มารับบริการโรคติดเชื้อในกระแสเลือด แผนกผู้ป่วยใน อันดับโรค ปีงบประมาณ 2561
รหัส โรค รพท.มค แกดำ โกสุมพิสัย กันทรวิชัย เชียงยืน บรบือ นาเชือก พยัคฆภูมิพิสัย วาปีปทุม นาดูน ยางสีสุราช จำนวนครั้ง
A401 Septicemia due to streptococcu 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
A403 Septicemia due to streptococcu 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
A409 Straptococcal septicaemia, uns 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
A410 Septicaemia due to Staphylococ 8 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 11
A411 Septicaemia due to other speci 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
A412 Septicaemia due to unspecified 13 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 14
A413 Septicaemia due to Haemophilus 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
A415 Septicaemia due to other Gram- 54 2 8 1 0 8 1 1 5 0 0 80
A418 Other specified septicaemia 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
A419 Septicaemia, unspecified 27 20 19 0 4 35 0 0 20 8 0 133
R572 Septic shock 622 16 65 24 29 37 12 34 75 27 21 962
R651 Systemic inflammatory response 46 0 4 1 0 3 0 0 2 0 0 56