รายงาน สถิติจำนวนผู้เสียชีวิตโรคติดเชื้อในกระแสเลือด แผนกผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2561
รหัส สถานพยาบาล อายุ 0-14 ปี อายุ 15 ปี ขึ้นไป รวม
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 0 14 14
11055 โรงพยาบาลบรบือ 0 1 1
11059 โรงพยาบาลนาดูน 0 1 1
11060 โรงพยาบาลยางสีสุราช 0 1 1