รายงานจำนวนส่งกลับไปรักษาต่อ แผนกผู้ป่วยใน สาขาอายุรกรรม รพท.มค. ตามสาเหตุการส่งต่อ ปีงบประมาณ 2561
รหัส สถานพยาบาล เพื่อการวินิจฉัยและรักษา เพื่อการวินิจฉัย เพื่อการรักษาและพื้นฟูต่อเนื่อง เพื่อการดูแลต่อใกล้บ้าน ตามความต้องการผู้ป่วย อื่น ๆ จำนวนคน จำนวนครั้ง
11057 โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย 3 0 0 0 0 0 3 3
11058 โรงพยาบาลวาปีปทุม 3 0 0 0 0 0 3 3
11053 โรงพยาบาลกันทรวิชัย 2 0 0 0 0 0 2 2
11051 โรงพยาบาลแกดำ 1 0 0 0 0 0 1 1
11052 โรงพยาบาลโกสุมพิสัย 1 0 0 0 0 0 1 1
11055 โรงพยาบาลบรบือ 1 0 0 0 0 0 1 1
11056 โรงพยาบาลนาเชือก 1 0 0 0 0 0 1 1