ช่วงวันที่
รายงานจำนวนรับรักษาต่อ แผนกผู้ป่วยนอก รพท.มค. ตามสาเหตุการส่งต่อ
รหัส สถานพยาบาล เพื่อการวินิจฉัยและรักษา เพื่อการวินิจฉัย เพื่อการรักษาและพื้นฟูต่อเนื่อง เพื่อการดูแลต่อใกล้บ้าน ตามความต้องการผู้ป่วย อื่น ๆ จำนวนคน จำนวนครั้ง
00055 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี 6 0 0 0 0 0 2 6
00457 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด 6 0 0 0 0 0 2 6
03574 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโน 2 0 0 0 0 0 2 2
04704 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยเหียม 2 0 0 0 0 0 2 2
04911 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชียงเหียน 66 0 0 0 0 0 35 66
04912 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขวา 13 13 1 0 0 1 26 28
04913 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าตูม 39 0 14 0 0 0 34 53
04914 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง 41 0 24 0 0 2 42 67
04915 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกก่อ 80 0 39 0 0 2 71 121
04916 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนหว่าน 67 0 0 0 0 8 41 75
04917 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกิ้ง 40 0 0 0 0 0 17 40
04918 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจิก 27 0 0 0 0 1 12 28
04919 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอุปราช 159 0 0 0 0 1 119 160
04920 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนแต้ 55 0 0 0 0 0 30 55
04921 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาด 18 0 1 0 0 1 10 20
04922 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่างาม 30 0 0 0 0 1 20 31
04923 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวนาคำ 68 0 0 0 0 26 59 94
04924 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยแอ่ง 18 0 0 0 0 1 11 19
04925 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโน 89 0 70 0 0 1 105 160
04926 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกบัวค้อ 42 0 0 0 0 0 17 42
04936 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสระพัง 4 0 0 0 0 0 2 4
04957 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าขอนยาง 2 0 0 0 0 0 2 2
04960 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาสีนวน 2 0 0 0 0 0 2 2
04962 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะกอก 1 0 0 0 0 0 1 1
04963 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขี 2 0 0 0 0 0 1 2
04984 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อใหญ่ 4 0 0 0 0 1 3 5
05002 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสำโรง 2 0 0 0 0 0 2 2
05003 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแดง 2 0 0 0 0 0 2 2
05012 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลาขาว 10 0 0 0 0 0 2 10
05036 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงใหญ่ 12 0 0 0 0 0 2 12
10663 โรงพยาบาลระยอง 8 0 0 0 0 0 3 8
10668 โรงพยาบาลสุรินทร์ 11 0 0 0 0 0 4 11
10670 โรงพยาบาลขอนแก่น 59 0 0 0 0 0 23 59
10679 โรงพยาบาลนครปฐม 2 0 0 0 0 0 2 2
10685 โรงพยาบาลสมุทรปราการ 4 0 0 0 0 0 3 4
10701 โรงพยาบาลยโสธร 8 0 0 0 0 0 4 8
10705 โรงพยาบาลเลย 6 0 0 0 0 0 2 6
10708 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 201 0 0 0 0 0 53 201
10709 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 58 0 0 0 0 0 15 58
10897 โรงพยาบาลนางรอง 1 0 0 0 0 0 1 1
10905 โรงพยาบาลสตึก 6 0 0 0 0 0 2 6
10915 โรงพยาบาลชุมพลบุรี 8 0 0 0 0 0 4 8
10973 โรงพยาบาลหนองบัวแดง 2 0 0 0 0 0 2 2
10980 โรงพยาบาลแก้งคร้อ 13 0 0 0 0 0 2 13
11007 โรงพยาบาลหนองสองห้อง 2 0 0 0 0 0 2 2
11023 โรงพยาบาลบ้านผือ 1 0 0 0 0 0 1 1
11051 โรงพยาบาลแกดำ 4,761 0 69 0 0 0 1,495 4,830
11052 โรงพยาบาลโกสุมพิสัย 10,760 0 5,022 2 3 250 4,648 16,037
11053 โรงพยาบาลกันทรวิชัย 8,979 0 3,101 0 14 0 3,809 12,094
11054 โรงพยาบาลเชียงยืน 7,031 0 3,053 0 2 1 2,851 10,087