ช่วงวันที่
รายงานจำนวนรับรักษาต่อ แผนกผู้ป่วยนอก รพท.มค. ตามสาเหตุการส่งต่อ
รหัส สถานพยาบาล เพื่อการวินิจฉัยและรักษา เพื่อการวินิจฉัย เพื่อการรักษาและพื้นฟูต่อเนื่อง เพื่อการดูแลต่อใกล้บ้าน ตามความต้องการผู้ป่วย อื่น ๆ จำนวนคน จำนวนครั้ง
00055 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี 6 0 0 0 0 0 2 6
00457 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด 6 0 0 0 0 0 2 6
03574 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโน 2 0 0 0 0 0 2 2
04704 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยเหียม 2 0 0 0 0 0 2 2
04911 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชียงเหียน 68 0 0 0 0 0 35 68
04912 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขวา 21 19 1 0 0 1 31 42
04913 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าตูม 44 0 22 0 0 0 43 66
04914 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง 46 0 39 0 0 5 62 90
04915 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกก่อ 91 0 70 0 0 6 109 167
04916 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนหว่าน 73 0 0 0 0 17 53 90
04917 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกิ้ง 45 0 0 0 0 5 23 50
04918 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจิก 33 0 0 0 0 2 17 35
04919 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอุปราช 201 0 0 0 0 2 141 203
04920 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนแต้ 66 0 0 0 0 0 36 66
04921 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาด 18 0 1 0 0 1 10 20
04922 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่างาม 37 0 2 0 1 1 26 41
04923 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวนาคำ 78 0 0 0 0 54 93 132
04924 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยแอ่ง 22 0 0 0 0 1 15 23
04925 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโน 94 0 77 0 0 1 116 172
04926 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกบัวค้อ 44 0 0 0 0 1 20 45
04936 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสระพัง 4 0 0 0 0 0 2 4
04955 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะค่า 3 0 0 0 0 0 3 3
04956 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเปลือยน้ำ 1 0 0 0 0 0 1 1
04957 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าขอนยาง 2 0 3 0 0 0 5 5
04960 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาสีนวน 2 0 0 0 0 0 2 2
04962 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะกอก 2 0 0 0 0 0 2 2
04963 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขี 4 0 0 0 0 0 3 4
04964 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุ่งเบา 1 0 0 0 0 0 1 1
04984 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อใหญ่ 4 0 0 0 0 2 3 6
05002 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสำโรง 2 0 0 0 0 0 2 2
05003 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแดง 2 0 0 0 0 0 2 2
05012 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลาขาว 10 0 0 0 0 0 2 10
05036 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงใหญ่ 14 0 0 0 0 0 2 14
10663 โรงพยาบาลระยอง 8 0 0 0 0 0 3 8
10665 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 1 0 0 0 0 0 1 1
10668 โรงพยาบาลสุรินทร์ 14 0 0 0 0 0 5 14
10670 โรงพยาบาลขอนแก่น 70 0 0 0 0 0 29 70
10679 โรงพยาบาลนครปฐม 2 0 0 0 0 0 2 2
10685 โรงพยาบาลสมุทรปราการ 4 0 0 0 0 0 3 4
10701 โรงพยาบาลยโสธร 15 0 0 0 0 0 6 15
10705 โรงพยาบาลเลย 6 0 0 0 0 0 2 6
10708 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 262 0 0 0 0 0 75 262
10709 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 76 0 0 0 0 0 21 76
10897 โรงพยาบาลนางรอง 1 0 0 0 0 0 1 1
10902 โรงพยาบาลพุทไธสง 1 0 0 0 0 0 1 1
10905 โรงพยาบาลสตึก 6 0 0 0 0 0 2 6
10915 โรงพยาบาลชุมพลบุรี 10 0 0 0 0 0 5 10
10973 โรงพยาบาลหนองบัวแดง 2 0 0 0 0 0 2 2
10980 โรงพยาบาลแก้งคร้อ 14 0 0 0 0 0 2 14
11007 โรงพยาบาลหนองสองห้อง 2 0 0 0 0 0 2 2