ช่วงวันที่
รายงานจำนวนรับรักษาต่อ แผนกผู้ป่วยนอก รพท.มค. ตามสาเหตุการส่งต่อ
รหัส สถานพยาบาล เพื่อการวินิจฉัยและรักษา เพื่อการวินิจฉัย เพื่อการรักษาและพื้นฟูต่อเนื่อง เพื่อการดูแลต่อใกล้บ้าน ตามความต้องการผู้ป่วย อื่น ๆ จำนวนคน จำนวนครั้ง
11055 โรงพยาบาลบรบือ 6,977 0 2,731 0 11 0 3,135 9,719
11056 โรงพยาบาลนาเชือก 7,571 0 2,896 0 9 1 3,096 10,477
11057 โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย 7,345 0 3,124 0 9 0 3,325 10,478
11058 โรงพยาบาลวาปีปทุม 12,811 0 1,376 0 0 0 4,578 14,187
11059 โรงพยาบาลนาดูน 4,029 0 1,668 0 7 0 1,621 5,704
11060 โรงพยาบาลยางสีสุราช 4,133 0 1,031 0 4 0 1,376 5,168
11062 โรงพยาบาลปทุมรัตต์ 6 0 0 0 0 0 2 6
11063 โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน 2 0 0 0 0 0 2 2
11069 โรงพยาบาลเสลภูมิ 3 0 0 0 0 0 3 3
11070 โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ 10 0 0 0 0 0 4 10
11073 โรงพยาบาลอาจสามารถ 6 0 0 0 0 0 3 6
11075 โรงพยาบาลศรีสมเด็จ 4 0 0 0 0 0 2 4
11078 โรงพยาบาลกมลาไสย 12 0 0 0 0 0 2 12
11080 โรงพยาบาลเขาวง 20 0 0 0 0 0 2 20
11081 โรงพยาบาลยางตลาด 75 0 0 0 0 0 18 75
11082 โรงพยาบาลห้วยเม็ก 2 0 0 0 0 0 2 2
11083 โรงพยาบาลสหัสขันธ์ 7 0 0 0 0 0 3 7
11085 โรงพยาบาลท่าคันโท 3 0 0 0 0 0 3 3
11086 โรงพยาบาลหนองกุงศรี 4 0 0 0 0 0 3 4
11087 โรงพยาบาลสมเด็จ 2 0 0 0 0 0 2 2
11485 โรงพยาบาลค่ายอดิศร 2 0 0 0 0 0 2 2
11503 2 0 0 0 0 0 2 2
11608 โรงพยาบาลลำทะเมนชัย 6 0 0 0 0 0 3 6
11963 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด-ธนบุรี 2 0 0 0 0 0 2 2
12272 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 11 0 0 0 0 0 4 11
12275 โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 2 0 0 0 0 0 2 2
13742 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ขอนแก่น 4 0 0 0 0 0 2 4
13777 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8 0 0 0 0 0 4 8
13936 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนเพ็ก 25 0 21 0 0 0 24 46
14428 เทศบาลเมืองมหาสารคาม 8 0 0 0 0 2 5 10
18843 2 0 0 0 0 0 2 2
20704 4 0 0 0 0 0 3 4
21431 ศูนย์บริการทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 6 0 0 0 0 0 4 6
22593 3 0 0 0 0 0 2 3
22670 โรงพยาบาลเมืองชลบุรี 4 0 0 0 0 0 2 4
22793 สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม 10 0 0 0 0 0 5 10
22843 สถานพยาบาลเรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน 30 0 0 0 0 0 7 30
22853 สถานพยาบาลทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก 13 0 0 0 0 0 4 13
22863 สถานพยาบาลทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก 2 0 0 0 0 0 2 2
22953 โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1,083 0 66 0 3 0 422 1,152
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 0 0 2 0 0 6 5 8
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 16 0 0 0 0 0 7 16
24060 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 6 0 0 0 0 0 2 6
24074 ซี.เอ็ม.คลินิกเวชกรรม 10 0 0 0 0 0 2 10
24701 ศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์มหาสารคาม 22 0 0 0 0 0 6 22
24704 โรงพยาบาลกุดรัง 4,455 0 1,081 0 0 0 1,511 5,536
24707 รักษ์สุขคลินิกเวชกรรม (สาขาคลอง 6) 8 0 0 0 0 0 3 8
24904 คลินิกหมอกรเวชกรรมเฉพาะทาง ระบบทางเดินปัสสาวะ 6 0 0 0 0 0 2 6
24924 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(เสมาฟ้าคราม) 2 0 0 0 0 0 2 2
27404 คลินิกสุวพัชรการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 2 0 0 0 0 0 2 2