ช่วงวันที่
รายงานจำนวนรับรักษาต่อ แผนกผู้ป่วยนอก รพท.มค. ตามแผนกโรค
รหัส สถานพยาบาล อายุรกรรม ศัลยกรรม สูติกรรม กุมารเวชกรรม โสต ศอ นาสิก จักษุวิทยา ออร์โธปิดิกส์ จิตเวช อื่น ๆ จำนวนคน จำนวนครั้ง
04911 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชียงเหียน 1 0 0 0 0 0 0 0 3 4 4
04912 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขวา 1 0 0 0 0 0 0 0 17 17 19
04913 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าตูม 7 6 0 1 0 0 0 0 2 15 17
04914 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง 27 0 0 0 0 0 0 0 2 30 30
04915 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกก่อ 32 0 0 0 0 0 0 0 2 36 37
04916 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนหว่าน 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2
04917 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกิ้ง 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3
04918 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจิก 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 11
04919 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอุปราช 18 0 0 1 1 0 0 0 0 22 22
04920 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนแต้ 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 3
04921 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาด 0 0 0 0 0 0 1 0 6 8 8
04922 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่างาม 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 2
04923 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวนาคำ 10 0 0 0 0 0 2 0 2 16 17
04924 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยแอ่ง 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
04925 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโน 5 0 0 1 1 0 2 0 2 13 18
04926 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกบัวค้อ 4 0 0 0 0 0 0 0 1 8 8
04962 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะกอก 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4
04963 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขี 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
04964 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุ่งเบา 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
04984 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อใหญ่ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
10670 โรงพยาบาลขอนแก่น 4 0 1 1 1 0 0 0 2 13 15
10701 โรงพยาบาลยโสธร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
10708 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 17 7 3 0 5 0 3 0 7 37 67
10709 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 0 0 0 0 1 0 0 2 1 5 9
10912 โรงพยาบาลชำนิ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2
10933 โรงพยาบาลขุนหาญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
10980 โรงพยาบาลแก้งคร้อ 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
11042 โรงพยาบาลโพนพิสัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
11051 โรงพยาบาลแกดำ 890 189 53 94 58 71 81 57 168 1,005 2,134
11052 โรงพยาบาลโกสุมพิสัย 2,783 411 115 82 151 299 338 44 517 2,680 5,921
11053 โรงพยาบาลกันทรวิชัย 1,309 468 42 100 142 116 191 42 1,333 2,177 4,702
11054 โรงพยาบาลเชียงยืน 2,025 299 90 163 95 225 165 25 434 1,835 4,295
11055 โรงพยาบาลบรบือ 1,120 290 21 137 128 155 154 42 324 1,545 3,122
11056 โรงพยาบาลนาเชือก 1,391 225 62 151 110 195 200 56 475 1,791 3,579
11057 โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย 1,559 260 11 89 106 294 123 93 728 1,897 3,987
11058 โรงพยาบาลวาปีปทุม 1,246 499 58 208 209 422 427 68 409 2,130 4,525
11059 โรงพยาบาลนาดูน 1,111 166 13 77 52 117 110 30 199 1,138 2,368
11060 โรงพยาบาลยางสีสุราช 1,019 147 9 66 49 105 54 33 134 867 1,957
11063 โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
11064 โรงพยาบาลธวัชบุรี 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 4
11071 โรงพยาบาลเมืองสรวง 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
11078 โรงพยาบาลกมลาไสย 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 5
11080 โรงพยาบาลเขาวง 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3
11081 โรงพยาบาลยางตลาด 0 2 0 1 0 1 5 0 2 9 17
11084 โรงพยาบาลคำม่วง 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
11086 โรงพยาบาลหนองกุงศรี 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
11087 โรงพยาบาลสมเด็จ 0 1 1 0 0 2 0 0 0 3 4
11428 โรงพยาบาลไม้แก่น 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
11469 โรงพยาบาลเลิดสิน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
11504 โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1