ช่วงวันที่
รายงานจำนวนรับรักษาต่อ แผนกผู้ป่วยนอก รพท.มค. ตามแผนกโรค
รหัส สถานพยาบาล อายุรกรรม ศัลยกรรม สูติกรรม กุมารเวชกรรม โสต ศอ นาสิก จักษุวิทยา ออร์โธปิดิกส์ จิตเวช อื่น ๆ จำนวนคน จำนวนครั้ง
00055 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 3
00457 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3
03574 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
04704 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยเหียม 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
04911 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชียงเหียน 6 4 0 0 0 0 0 0 30 34 42
04912 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขวา 1 0 0 0 0 0 0 0 23 25 25
04913 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าตูม 15 5 0 2 0 0 0 0 11 33 36
04914 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง 36 7 0 0 0 0 1 0 4 41 52
04915 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกก่อ 42 1 2 2 1 0 2 0 25 70 86
04916 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนหว่าน 10 1 0 0 4 1 1 0 18 40 45
04917 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกิ้ง 4 0 0 0 0 0 0 0 14 16 22
04918 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจิก 4 3 0 0 0 0 0 0 5 11 15
04919 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอุปราช 115 2 0 8 0 1 0 0 12 118 143
04920 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนแต้ 2 2 0 4 0 1 0 0 22 29 34
04921 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาด 3 0 0 0 0 0 0 0 10 9 13
04922 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่างาม 1 0 1 4 0 0 0 0 12 20 21
04923 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวนาคำ 31 2 3 0 2 1 3 2 17 58 70
04924 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยแอ่ง 3 1 0 3 0 0 0 0 4 10 11
04925 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโน 71 4 0 2 0 0 1 1 29 105 123
04926 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกบัวค้อ 4 5 0 0 0 0 1 0 7 16 24
04936 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสระพัง 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2
04957 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าขอนยาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
04960 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาสีนวน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
04962 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะกอก 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
04963 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขี 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2
04984 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อใหญ่ 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
05002 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสำโรง 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
05003 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแดง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
05012 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลาขาว 0 0 0 0 0 5 0 0 0 1 5
05036 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงใหญ่ 0 0 0 0 3 0 0 0 2 1 6
10663 โรงพยาบาลระยอง 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 4
10668 โรงพยาบาลสุรินทร์ 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 6
10670 โรงพยาบาลขอนแก่น 9 4 0 0 4 0 0 0 1 22 31
10679 โรงพยาบาลนครปฐม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
10685 โรงพยาบาลสมุทรปราการ 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 3
10701 โรงพยาบาลยโสธร 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 4
10705 โรงพยาบาลเลย 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3
10708 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 33 9 1 0 14 1 2 1 18 52 120
10709 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 0 1 0 0 1 1 1 7 7 14 33
10897 โรงพยาบาลนางรอง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
10905 โรงพยาบาลสตึก 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 3
10915 โรงพยาบาลชุมพลบุรี 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 4
10973 โรงพยาบาลหนองบัวแดง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
10980 โรงพยาบาลแก้งคร้อ 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 7
11007 โรงพยาบาลหนองสองห้อง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
11023 โรงพยาบาลบ้านผือ 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
11051 โรงพยาบาลแกดำ 1,647 504 83 175 194 214 242 108 572 1,495 4,638
11052 โรงพยาบาลโกสุมพิสัย 6,866 1,461 266 202 583 1,022 994 100 1,745 4,648 15,813
11053 โรงพยาบาลกันทรวิชัย 3,378 1,068 154 356 327 420 529 191 3,521 3,809 11,864
11054 โรงพยาบาลเชียงยืน 4,120 977 166 421 247 628 453 38 1,084 2,851 9,857