ช่วงวันที่
รายงานจำนวนรับรักษาต่อ แผนกผู้ป่วยนอก รพท.มค. ตามแผนกโรค
รหัส สถานพยาบาล อายุรกรรม ศัลยกรรม สูติกรรม กุมารเวชกรรม โสต ศอ นาสิก จักษุวิทยา ออร์โธปิดิกส์ จิตเวช อื่น ๆ จำนวนคน จำนวนครั้ง
11055 โรงพยาบาลบรบือ 3,383 1,070 91 492 408 519 477 122 1,324 3,135 9,719
11056 โรงพยาบาลนาเชือก 4,034 786 143 434 402 662 620 168 1,508 3,096 10,477
11057 โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย 3,886 673 20 334 331 875 505 220 2,103 3,325 10,478
11058 โรงพยาบาลวาปีปทุม 4,278 1,560 139 702 690 1,338 1,334 235 1,632 4,578 14,187
11059 โรงพยาบาลนาดูน 2,613 513 39 168 196 253 295 84 625 1,621 5,704
11060 โรงพยาบาลยางสีสุราช 2,659 411 20 121 147 316 187 69 459 1,376 5,168
11062 โรงพยาบาลปทุมรัตต์ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6
11063 โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
11069 โรงพยาบาลเสลภูมิ 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 3
11070 โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ 0 2 0 0 0 0 0 0 2 4 10
11073 โรงพยาบาลอาจสามารถ 0 0 0 0 0 0 4 0 0 3 6
11075 โรงพยาบาลศรีสมเด็จ 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 4
11078 โรงพยาบาลกมลาไสย 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2 12
11080 โรงพยาบาลเขาวง 6 0 4 0 0 0 0 0 2 2 20
11081 โรงพยาบาลยางตลาด 6 4 0 4 1 9 25 0 13 18 75
11082 โรงพยาบาลห้วยเม็ก 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
11083 โรงพยาบาลสหัสขันธ์ 2 0 0 2 0 0 0 0 2 3 7
11085 โรงพยาบาลท่าคันโท 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3
11086 โรงพยาบาลหนองกุงศรี 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 4
11087 โรงพยาบาลสมเด็จ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
11485 โรงพยาบาลค่ายอดิศร 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
11503 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
11608 โรงพยาบาลลำทะเมนชัย 0 0 0 0 0 4 0 0 2 3 6
11963 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด-ธนบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
12272 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 0 0 0 0 0 0 0 7 2 4 11
12275 โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
13742 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ขอนแก่น 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
13777 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 8
13936 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนเพ็ก 22 0 0 2 0 0 0 2 15 24 46
14428 เทศบาลเมืองมหาสารคาม 2 6 0 0 0 0 0 0 0 5 10
18843 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
20704 0 2 0 0 0 0 2 0 0 3 4
21431 ศูนย์บริการทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6
22593 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 3
22670 โรงพยาบาลเมืองชลบุรี 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 4
22793 สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม 4 2 0 2 0 0 2 0 0 5 10
22843 สถานพยาบาลเรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน 0 4 0 6 6 0 1 5 2 7 30
22853 สถานพยาบาลทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก 2 0 0 0 0 0 0 0 6 4 13
22863 สถานพยาบาลทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
22953 โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 112 49 43 54 17 0 90 0 603 422 1,152
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 8 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 5 1 0 2 0 0 0 0 7 7 16
24060 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 6
24074 ซี.เอ็ม.คลินิกเวชกรรม 0 0 0 0 0 8 0 0 0 2 10
24701 ศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์มหาสารคาม 1 9 0 0 0 0 0 0 10 6 22
24704 โรงพยาบาลกุดรัง 2,579 397 46 110 165 320 318 82 552 1,511 5,536
24707 รักษ์สุขคลินิกเวชกรรม (สาขาคลอง 6) 0 0 0 2 4 0 0 0 2 3 8
24904 คลินิกหมอกรเวชกรรมเฉพาะทาง ระบบทางเดินปัสสาวะ 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6
24924 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(เสมาฟ้าคราม) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
27404 คลินิกสุวพัชรการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2