ช่วงวันที่
รายงานจำนวนรับรักษาต่อ แผนกผู้ป่วยนอก รพท.มค. ตามสิทธิการรักษา
รหัส สถานพยาบาล ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ บัตรประกันสังคม UC สปร.ประกันสุขภาพ ต่างด้าวขึ้นทะเบียน อื่น ๆ/เรียกเก็บเงิน จำนวนคน จำนวนครั้ง
04911 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชียงเหียน 0 0 0 4 0 0 4 4
04912 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขวา 1 1 0 17 0 0 17 19
04913 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าตูม 2 1 0 14 0 0 15 17
04914 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง 4 4 0 22 0 0 30 30
04915 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกก่อ 1 1 0 35 0 0 36 37
04916 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนหว่าน 0 0 0 2 0 0 2 2
04917 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกิ้ง 0 0 0 3 0 0 3 3
04918 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจิก 1 1 0 9 0 0 11 11
04919 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอุปราช 1 0 0 21 0 0 22 22
04920 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนแต้ 0 0 0 3 0 0 3 3
04921 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาด 0 0 0 8 0 0 8 8
04922 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่างาม 0 0 0 2 0 0 2 2
04923 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวนาคำ 3 1 0 13 0 0 16 17
04924 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยแอ่ง 0 0 0 1 0 0 1 1
04925 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโน 2 1 0 15 0 0 13 18
04926 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกบัวค้อ 0 2 0 6 0 0 8 8
04962 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะกอก 0 0 0 3 0 1 4 4
04963 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขี 0 0 0 1 0 0 1 1
04964 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุ่งเบา 0 0 0 1 0 0 1 1
04984 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อใหญ่ 0 0 0 1 0 0 1 1
10670 โรงพยาบาลขอนแก่น 1 1 0 12 0 1 13 15
10701 โรงพยาบาลยโสธร 0 2 0 0 0 1 2 3
10708 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 6 32 0 27 0 2 37 67
10709 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 0 5 0 3 0 1 5 9
10912 โรงพยาบาลชำนิ 0 0 0 2 0 0 1 2
10933 โรงพยาบาลขุนหาญ 0 1 0 0 0 0 1 1
10980 โรงพยาบาลแก้งคร้อ 0 0 0 0 0 1 1 1
11042 โรงพยาบาลโพนพิสัย 0 0 0 1 0 0 1 1
11051 โรงพยาบาลแกดำ 66 43 0 1,989 1 28 1,005 2,134
11052 โรงพยาบาลโกสุมพิสัย 90 86 0 5,600 1 144 2,680 5,921
11053 โรงพยาบาลกันทรวิชัย 139 119 0 4,386 5 46 2,177 4,702
11054 โรงพยาบาลเชียงยืน 105 165 0 3,972 9 29 1,835 4,295
11055 โรงพยาบาลบรบือ 150 77 0 2,834 2 59 1,545 3,122
11056 โรงพยาบาลนาเชือก 110 112 0 3,344 0 13 1,791 3,579
11057 โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย 151 105 0 3,624 12 73 1,897 3,987
11058 โรงพยาบาลวาปีปทุม 148 112 0 4,166 5 94 2,130 4,525
11059 โรงพยาบาลนาดูน 61 98 0 2,200 0 9 1,138 2,368
11060 โรงพยาบาลยางสีสุราช 38 43 0 1,860 0 14 867 1,957
11063 โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน 0 0 0 1 0 0 1 1
11064 โรงพยาบาลธวัชบุรี 0 2 0 2 0 0 1 4
11071 โรงพยาบาลเมืองสรวง 0 0 0 2 0 1 1 3
11078 โรงพยาบาลกมลาไสย 0 2 0 1 0 2 1 5
11080 โรงพยาบาลเขาวง 0 2 0 1 0 0 1 3
11081 โรงพยาบาลยางตลาด 0 9 0 7 0 1 9 17
11084 โรงพยาบาลคำม่วง 0 1 0 1 0 0 1 2
11086 โรงพยาบาลหนองกุงศรี 0 1 0 0 0 0 1 1
11087 โรงพยาบาลสมเด็จ 0 4 0 0 0 0 3 4
11428 โรงพยาบาลไม้แก่น 0 0 0 1 0 0 1 1
11469 โรงพยาบาลเลิดสิน 0 1 0 0 0 0 1 1
11504 โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 1 0 0 0 0 0 1 1