ช่วงวันที่
รายงานจำนวนรับรักษาต่อ แผนกผู้ป่วยนอก รพท.มค. ตามสิทธิการรักษา
รหัส สถานพยาบาล ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ บัตรประกันสังคม UC สปร.ประกันสุขภาพ ต่างด้าวขึ้นทะเบียน อื่น ๆ/เรียกเก็บเงิน จำนวนคน จำนวนครั้ง
00055 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี 0 0 0 3 0 0 1 3
00457 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด 0 3 0 0 0 0 1 3
03574 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโน 0 0 0 1 0 0 1 1
04704 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยเหียม 0 0 0 1 0 0 1 1
04911 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชียงเหียน 1 0 0 41 0 0 34 42
04912 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขวา 3 0 0 20 0 2 25 25
04913 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าตูม 0 0 0 36 0 0 33 36
04914 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง 4 3 0 45 0 0 41 52
04915 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกก่อ 5 3 0 77 0 1 70 86
04916 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนหว่าน 8 3 0 34 0 0 40 45
04917 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกิ้ง 2 0 0 20 0 0 16 22
04918 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจิก 0 1 0 14 0 0 11 15
04919 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอุปราช 3 3 0 137 0 0 118 143
04920 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนแต้ 2 0 0 32 0 0 29 34
04921 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาด 0 0 0 13 0 0 9 13
04922 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่างาม 0 2 0 19 0 0 20 21
04923 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวนาคำ 0 10 0 60 0 0 58 70
04924 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยแอ่ง 0 0 0 11 0 0 10 11
04925 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโน 5 6 0 112 0 0 105 123
04926 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกบัวค้อ 1 2 0 21 0 0 16 24
04936 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสระพัง 0 0 0 2 0 0 1 2
04957 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าขอนยาง 0 0 0 1 0 0 1 1
04960 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาสีนวน 0 0 0 1 0 0 1 1
04962 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะกอก 0 0 0 1 0 0 1 1
04963 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขี 0 0 0 2 0 0 1 2
04984 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อใหญ่ 0 0 0 3 0 0 2 3
05002 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสำโรง 0 0 0 1 0 0 1 1
05003 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแดง 0 0 0 1 0 0 1 1
05012 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลาขาว 0 0 0 5 0 0 1 5
05036 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงใหญ่ 0 0 0 6 0 0 1 6
10663 โรงพยาบาลระยอง 0 0 0 1 0 3 2 4
10668 โรงพยาบาลสุรินทร์ 0 0 0 5 0 1 3 6
10670 โรงพยาบาลขอนแก่น 0 8 0 23 0 0 22 31
10679 โรงพยาบาลนครปฐม 0 0 0 1 0 0 1 1
10685 โรงพยาบาลสมุทรปราการ 0 0 0 3 0 0 2 3
10701 โรงพยาบาลยโสธร 0 1 0 3 0 0 3 4
10705 โรงพยาบาลเลย 0 1 0 2 0 0 1 3
10708 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 3 22 0 92 0 3 52 120
10709 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 0 8 0 25 0 0 14 33
10897 โรงพยาบาลนางรอง 0 0 0 1 0 0 1 1
10905 โรงพยาบาลสตึก 0 0 0 3 0 0 1 3
10915 โรงพยาบาลชุมพลบุรี 0 0 0 4 0 0 3 4
10973 โรงพยาบาลหนองบัวแดง 0 0 0 1 0 0 1 1
10980 โรงพยาบาลแก้งคร้อ 0 0 0 7 0 0 1 7
11007 โรงพยาบาลหนองสองห้อง 0 0 0 1 0 0 1 1
11023 โรงพยาบาลบ้านผือ 0 0 0 1 0 0 1 1
11051 โรงพยาบาลแกดำ 101 86 0 4,364 2 75 1,495 4,638
11052 โรงพยาบาลโกสุมพิสัย 294 345 0 14,797 20 357 4,648 15,813
11053 โรงพยาบาลกันทรวิชัย 365 291 0 10,933 16 223 3,809 11,864
11054 โรงพยาบาลเชียงยืน 231 268 0 9,211 6 108 2,851 9,857