ช่วงวันที่
รายงานจำนวนรับรักษาต่อ แผนกผู้ป่วยนอก รพท.มค. ตามสิทธิการรักษา
รหัส สถานพยาบาล ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ บัตรประกันสังคม UC สปร.ประกันสุขภาพ ต่างด้าวขึ้นทะเบียน อื่น ๆ/เรียกเก็บเงิน จำนวนคน จำนวนครั้ง
11055 โรงพยาบาลบรบือ 355 274 0 8,784 3 303 3,135 9,719
11056 โรงพยาบาลนาเชือก 332 355 0 9,715 7 68 3,096 10,477
11057 โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย 418 279 0 9,470 20 221 3,325 10,478
11058 โรงพยาบาลวาปีปทุม 518 371 0 12,976 24 298 4,578 14,187
11059 โรงพยาบาลนาดูน 84 152 0 5,419 4 45 1,621 5,704
11060 โรงพยาบาลยางสีสุราช 117 149 0 4,841 0 45 1,376 5,168
11062 โรงพยาบาลปทุมรัตต์ 0 0 0 6 0 0 2 6
11063 โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน 0 0 0 2 0 0 2 2
11069 โรงพยาบาลเสลภูมิ 0 0 0 3 0 0 3 3
11070 โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ 8 0 0 2 0 0 4 10
11073 โรงพยาบาลอาจสามารถ 0 0 0 6 0 0 3 6
11075 โรงพยาบาลศรีสมเด็จ 0 0 0 4 0 0 2 4
11078 โรงพยาบาลกมลาไสย 0 4 0 8 0 0 2 12
11080 โรงพยาบาลเขาวง 0 4 0 14 0 2 2 20
11081 โรงพยาบาลยางตลาด 4 15 0 52 0 4 18 75
11082 โรงพยาบาลห้วยเม็ก 0 2 0 0 0 0 2 2
11083 โรงพยาบาลสหัสขันธ์ 0 0 0 7 0 0 3 7
11085 โรงพยาบาลท่าคันโท 0 1 0 2 0 0 3 3
11086 โรงพยาบาลหนองกุงศรี 0 0 0 4 0 0 3 4
11087 โรงพยาบาลสมเด็จ 0 2 0 0 0 0 2 2
11485 โรงพยาบาลค่ายอดิศร 0 0 0 2 0 0 2 2
11503 0 0 0 2 0 0 2 2
11608 โรงพยาบาลลำทะเมนชัย 0 0 0 6 0 0 3 6
11963 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด-ธนบุรี 0 0 0 2 0 0 2 2
12272 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 0 0 0 11 0 0 4 11
12275 โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 0 0 0 2 0 0 2 2
13742 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ขอนแก่น 0 0 0 2 0 2 2 4
13777 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 0 4 0 4 0 0 4 8
13936 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนเพ็ก 0 1 0 45 0 0 24 46
14428 เทศบาลเมืองมหาสารคาม 0 0 0 10 0 0 5 10
18843 0 0 0 2 0 0 2 2
20704 0 0 0 4 0 0 3 4
21431 ศูนย์บริการทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2 4 0 0 0 0 4 6
22593 0 0 0 3 0 0 2 3
22670 โรงพยาบาลเมืองชลบุรี 0 0 0 4 0 0 2 4
22793 สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม 0 0 0 10 0 0 5 10
22843 สถานพยาบาลเรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน 0 2 0 28 0 0 7 30
22853 สถานพยาบาลทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก 0 0 0 13 0 0 4 13
22863 สถานพยาบาลทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก 0 0 0 2 0 0 2 2
22953 โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 78 229 0 817 0 28 422 1,152
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 0 0 0 8 0 0 5 8
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 0 0 0 16 0 0 7 16
24060 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 0 4 0 0 0 2 2 6
24074 ซี.เอ็ม.คลินิกเวชกรรม 0 0 0 10 0 0 2 10
24701 ศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์มหาสารคาม 0 0 0 22 0 0 6 22
24704 โรงพยาบาลกุดรัง 93 134 0 5,194 0 66 1,511 5,536
24707 รักษ์สุขคลินิกเวชกรรม (สาขาคลอง 6) 0 0 0 8 0 0 3 8
24904 คลินิกหมอกรเวชกรรมเฉพาะทาง ระบบทางเดินปัสสาวะ 0 0 0 6 0 0 2 6
24924 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(เสมาฟ้าคราม) 0 0 0 2 0 0 2 2
27404 คลินิกสุวพัชรการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 0 0 0 2 0 0 2 2