ช่วงวันที่
รายงานจำนวนรับรักษาต่อ แผนกผู้ป่วยนอก รพท.มค. ตามสิทธิการรักษา
รหัส สถานพยาบาล ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ บัตรประกันสังคม UC สปร.ประกันสุขภาพ ต่างด้าวขึ้นทะเบียน อื่น ๆ/เรียกเก็บเงิน จำนวนคน จำนวนครั้ง
27988 โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง 0 0 0 2 0 0 1 2
27990 โรงพยาบาลหนองฮี 0 0 0 2 0 0 2 2
28017 โรงพยาบาลนาคู 0 0 0 1 0 0 1 1
28789 โรงพยาบาลฆ้องชัย 0 2 0 3 0 0 4 5
28811 โรงพยาบาลเฝ้าไร่ 0 0 0 2 0 0 2 2
28843 โรงพยาบาลชื่นชม 90 159 0 4,436 0 38 1,442 4,723
28873 พีซี อิมเมจจิ้งคลินิกเวชกรรม 0 0 0 2 0 0 2 2
29953 คลินิกขจรการแพทย์1 0 0 0 2 0 0 2 2
31/66 0 0 0 2 0 0 2 2
54704 0 0 0 2 0 0 2 2