ช่วงวันที่
รายงานจำนวนรับรักษาต่อ แผนกผู้ป่วยนอก รพท.มค. สาขาหลัก
รหัส สถานพยาบาล โรคหัวใจ โรคไต โรคมะเร็ง บาดเจ็บและฉุกเฉิน ทารกแรกเกิด เบาหวาน/ความดัน จิตเวช ปอดอุดกั้นเรื้อรัง อื่น ๆ จำนวนคน จำนวนครั้ง
00055 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี 0 0 6 0 0 0 0 0 0 2 6
00457 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 6
03574 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโน 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
04704 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยเหียม 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
04911 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชียงเหียน 0 0 0 0 0 12 0 0 56 35 68
04912 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขวา 0 0 0 0 0 27 1 0 14 31 42
04913 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าตูม 0 0 1 10 0 9 0 0 46 43 66
04914 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง 0 0 0 13 0 32 0 0 45 62 90
04915 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกก่อ 0 0 0 18 0 28 1 0 120 109 167
04916 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนหว่าน 0 1 0 6 0 15 0 0 68 53 90
04917 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกิ้ง 0 0 0 8 0 14 0 0 28 23 50
04918 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจิก 0 0 0 3 0 10 0 0 22 17 35
04919 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอุปราช 0 0 0 7 0 99 1 0 96 141 203
04920 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนแต้ 0 2 0 0 0 9 0 0 55 36 66
04921 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาด 0 0 0 4 0 14 0 0 2 10 20
04922 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่างาม 0 0 0 3 0 6 0 0 32 26 41
04923 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวนาคำ 0 0 0 28 0 17 1 0 86 93 132
04924 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยแอ่ง 0 0 0 0 0 4 0 0 19 15 23
04925 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโน 0 1 0 15 0 30 2 0 124 116 172
04926 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกบัวค้อ 0 0 0 6 0 8 1 0 30 20 45
04936 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสระพัง 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 4
04955 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะค่า 0 0 0 0 0 2 0 0 1 3 3
04956 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเปลือยน้ำ 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
04957 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าขอนยาง 0 0 0 1 0 1 0 0 3 5 5
04960 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาสีนวน 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
04962 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะกอก 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 2
04963 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขี 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 4
04964 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุ่งเบา 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
04984 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อใหญ่ 0 0 0 0 0 4 0 0 2 3 6
05002 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสำโรง 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
05003 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแดง 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
05012 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลาขาว 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2 10
05036 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงใหญ่ 0 0 0 0 0 0 0 0 14 2 14
10663 โรงพยาบาลระยอง 0 0 2 0 0 0 0 0 6 3 8
10665 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
10668 โรงพยาบาลสุรินทร์ 0 0 1 2 0 0 0 0 11 5 14
10670 โรงพยาบาลขอนแก่น 0 0 3 0 0 0 0 0 67 29 70
10679 โรงพยาบาลนครปฐม 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
10685 โรงพยาบาลสมุทรปราการ 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 4
10701 โรงพยาบาลยโสธร 0 0 0 2 0 0 0 0 13 6 15
10705 โรงพยาบาลเลย 0 0 4 0 0 0 0 0 2 2 6
10708 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 0 13 13 5 0 5 3 0 223 75 262
10709 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 0 3 0 6 0 0 15 0 52 21 76
10897 โรงพยาบาลนางรอง 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
10902 โรงพยาบาลพุทไธสง 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
10905 โรงพยาบาลสตึก 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 6
10915 โรงพยาบาลชุมพลบุรี 0 0 2 0 0 0 0 0 8 5 10
10973 โรงพยาบาลหนองบัวแดง 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
10980 โรงพยาบาลแก้งคร้อ 0 0 0 3 0 0 0 0 11 2 14
11007 โรงพยาบาลหนองสองห้อง 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2