ช่วงวันที่
รายงานจำนวนรับรักษาต่อ แผนกผู้ป่วยนอก รพท.มค. สาขาหลัก
รหัส สถานพยาบาล โรคหัวใจ โรคไต โรคมะเร็ง บาดเจ็บและฉุกเฉิน ทารกแรกเกิด เบาหวาน/ความดัน จิตเวช ปอดอุดกั้นเรื้อรัง อื่น ๆ จำนวนคน จำนวนครั้ง
11055 โรงพยาบาลบรบือ 41 383 403 412 20 260 204 34 7,962 3,135 9,719
11056 โรงพยาบาลนาเชือก 113 308 356 461 14 434 297 23 8,471 3,096 10,477
11057 โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย 110 350 198 526 1 487 270 47 8,489 3,325 10,478
11058 โรงพยาบาลวาปีปทุม 123 393 570 712 45 435 347 40 11,522 4,578 14,187
11059 โรงพยาบาลนาดูน 96 156 246 254 10 166 102 26 4,648 1,621 5,704
11060 โรงพยาบาลยางสีสุราช 79 204 158 209 5 176 156 16 4,165 1,376 5,168
11062 โรงพยาบาลปทุมรัตต์ 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 6
11063 โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
11069 โรงพยาบาลเสลภูมิ 0 2 0 0 0 0 0 0 1 3 3
11070 โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ 0 2 0 0 0 0 0 0 8 4 10
11073 โรงพยาบาลอาจสามารถ 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 6
11075 โรงพยาบาลศรีสมเด็จ 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 4
11078 โรงพยาบาลกมลาไสย 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2 12
11080 โรงพยาบาลเขาวง 0 0 0 0 0 0 0 0 20 2 20
11081 โรงพยาบาลยางตลาด 0 0 6 8 0 0 0 0 61 18 75
11082 โรงพยาบาลห้วยเม็ก 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
11083 โรงพยาบาลสหัสขันธ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3 7
11085 โรงพยาบาลท่าคันโท 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3
11086 โรงพยาบาลหนองกุงศรี 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 4
11087 โรงพยาบาลสมเด็จ 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
11485 โรงพยาบาลค่ายอดิศร 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
11503 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
11608 โรงพยาบาลลำทะเมนชัย 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 6
11963 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด-ธนบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
12272 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 0 0 0 0 0 0 7 0 4 4 11
12275 โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
13742 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ขอนแก่น 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 4
13777 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4 8
13936 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนเพ็ก 0 0 0 0 0 5 3 0 38 24 46
14428 เทศบาลเมืองมหาสารคาม 0 0 0 2 0 0 0 0 8 5 10
18843 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
20704 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 4
21431 ศูนย์บริการทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 6
22593 0 0 0 2 0 0 0 0 1 2 3
22670 โรงพยาบาลเมืองชลบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 4
22793 สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม 0 0 0 0 0 0 0 0 10 5 10
22843 สถานพยาบาลเรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน 0 0 0 0 0 0 5 0 25 7 30
22853 สถานพยาบาลทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก 0 0 0 0 0 0 0 0 13 4 13
22863 สถานพยาบาลทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
22953 โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 4 1 20 85 0 7 7 2 1,026 422 1,152
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 0 0 0 0 0 0 0 0 8 5 8
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 0 0 0 0 0 0 0 0 16 7 16
24060 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 0 0 0 0 0 2 0 0 4 2 6
24074 ซี.เอ็ม.คลินิกเวชกรรม 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2 10
24701 ศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์มหาสารคาม 0 0 0 0 0 0 0 0 22 6 22
24704 โรงพยาบาลกุดรัง 47 116 230 200 1 215 70 14 4,643 1,511 5,536
24707 รักษ์สุขคลินิกเวชกรรม (สาขาคลอง 6) 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3 8
24904 คลินิกหมอกรเวชกรรมเฉพาะทาง ระบบทางเดินปัสสาวะ 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 6
24924 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(เสมาฟ้าคราม) 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2
27404 คลินิกสุวพัชรการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2