ช่วงวันที่
รายงานจำนวนรับรักษาต่อ แผนกผู้ป่วยนอก รพท.มค. สาขาหลัก
รหัส สถานพยาบาล โรคหัวใจ โรคไต โรคมะเร็ง บาดเจ็บและฉุกเฉิน ทารกแรกเกิด เบาหวาน/ความดัน จิตเวช ปอดอุดกั้นเรื้อรัง อื่น ๆ จำนวนคน จำนวนครั้ง
27988 โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2
27990 โรงพยาบาลหนองฮี 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
28017 โรงพยาบาลนาคู 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
28789 โรงพยาบาลฆ้องชัย 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 5
28811 โรงพยาบาลเฝ้าไร่ 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
28843 โรงพยาบาลชื่นชม 25 132 168 260 18 135 41 24 3,920 1,442 4,723
28873 พีซี อิมเมจจิ้งคลินิกเวชกรรม 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
29953 คลินิกขจรการแพทย์1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
31/66 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
54704 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2