ช่วงวันที่
รายงานจำนวนรับรักษาต่อ แผนกผู้ป่วยนอก รพท.มค. อันดับโรค
รหัส โรค แกดำ โกสุมพิสัย กันทรวิชัย เชียงยืน บรบือ นาเชือก พยัคฆภูมิพิสัย วาปีปทุม นาดูน ยางสีสุราช กุดรัง ชื่นชม อื่น ๆ จำนวนคน จำนวนครั้ง
U58 โรคที่เกี่ 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
U59 โรคที่เกี่ 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
U65 โรคและอากา 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
W01 Fall on same level from slippi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
W18 Other fall on same level 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
W24 Contact with lifting and trans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
W26 Contact with knife, sword or d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
X20 Contact with venomous snakes a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
X24 Contact with centipedes and ve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Z10 Routine general health check-u 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Z31 Procreative management 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Z37 Outcome of delivery 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
Z72 Problems related to lifestyle 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Z74 Problems related to care-provi 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Z85 Personal history of malignant 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
Z88 Personal history of allergy to 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Z91 Personal history of risk-facto 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1