ช่วงวันที่
รายงานจำนวนรับรักษาต่อ แผนกผู้ป่วยนอก รพท.มค. อันดับโรค อ.เมือง
รหัส โรค
เชียงเหียน
เขวา
ท่าตูม
หนองแวง
โคกก่อ
ดอนหว่าน
บ้านเกิ้ง
หนองจิก
อุปราช
โนนแต้
ลาด
ท่างาม
หัวนาคำ
ห้วยแอ่ง
หนองโน
บัวค้อ
แวงน่าง
เทศบาล
สามัคคี
อุทัยทิศ
ศรีสวัสดิ์
อื่น ๆ
จำนวนคน
จำนวนครั้ง
E11 Non-insulin-dependent diabetes 5 7 5 19 8 5 1 4 45 1 3 0 6 2 8 5 2 0 0 0 0 0 98 126
Z01 Other special examinations and 19 0 6 0 9 10 6 2 15 11 0 4 7 4 21 2 3 1 0 0 0 0 118 120
2 1 3 4 11 10 4 3 5 3 0 3 9 0 15 7 3 1 0 1 2 0 84 87
I10 Essential (primary) hypertensi 1 12 0 2 9 1 1 0 24 3 4 0 3 0 11 0 1 0 0 0 0 0 67 72
Z00 General examination and invest 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 13 0 1 0 4 0 0 0 21 21
Z13 Special screening examination 0 1 0 0 0 0 0 0 14 2 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 21 21
R19 Other symptoms and signs invol 3 0 1 5 0 1 0 1 2 2 0 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0 19 20
Z09 Follow-up examination after tr 2 0 3 0 1 1 0 0 2 1 0 2 1 0 3 1 1 0 0 0 0 0 18 18
Z48 Other surgical follow-up care 1 2 0 1 2 4 0 0 4 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 17 18
E14 Unspecified diabetes mellitus 0 0 0 1 0 1 4 0 0 0 1 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 8 12
S61 Open wound of wrist and hand 0 0 2 0 2 1 0 0 2 0 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 12 12
E87 Other disorders of fluid, elec 2 0 0 0 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 11 11
R42 Dizziness and giddiness 0 0 0 2 3 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 10 11
W54 Bitten or struck by dog 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 11 11
S01 Open wound of head 0 0 2 1 1 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
U57 โรคที่เกี่ 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 5 7
J00 Acute nasopharyngitis [common 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 6 6
K75 Other inflammatory liver disea 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6
M62 Other disorders of muscle 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 6 6
R53 Malaise and fatigue 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 6
S80 Superficial injury of lower le 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 6
A09 Diarrhoea and gastroenteritis 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
K30 Dyspepsia 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 5
N40 Hyperplasia of prostate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 3 5
R87 Abnormal finding in specimen f 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5
S81 Open wound of lower leg 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
S91 Open wound of ankle and foot 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
A49 Bacterial infection of unspeci 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 4
I50 Heart failure 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
I64 Stroke, not specified as haemo 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 4
L01 Impetigo 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 4
L02 Cutaneous abscess, furuncle an 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4 4
S60 Superficial injury of wrist an 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 4
Z27 Need for immunization against 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
Z75 Problems related to medical fa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
D64 Other anaemias 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
E04 Other nontoxic goitre 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
E05 Thyrotoxicosis [hyperthyroidis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 3
K92 Other diseases of digestive sy 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
L08 Other local infections of skin 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
M60 Myositis 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3
N18 Chronic renal failure 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3
R06 Abnormalities of breathing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 3
R63 Symptoms and signs concerning 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3
S00 Superficial injury of head 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
S51 Open wound of forearm 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3
T79 Certain early complications of 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Z50 Care involving use of rehabili 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 3
Z51 Other medical care 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Z53 Persons encountering health se 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3