ช่วงวันที่
รายงานจำนวนรับรักษาต่อ แผนกผู้ป่วยใน รพท.มค. ตามสาเหตุการส่งต่อ
รหัส สถานพยาบาล เพื่อการวินิจฉัยและรักษา เพื่อการวินิจฉัย เพื่อการรักษาและพื้นฟูต่อเนื่อง เพื่อการดูแลต่อใกล้บ้าน ตามความต้องการผู้ป่วย อื่น ๆ จำนวนคน จำนวนครั้ง
03574 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโน 1 0 0 0 0 0 1 1
04911 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชียงเหียน 1 0 0 0 0 0 1 1
04912 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขวา 1 0 0 0 0 0 1 1
04913 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าตูม 2 0 0 0 0 0 2 2
04914 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง 2 0 0 0 0 0 2 2
04915 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกก่อ 11 0 0 0 0 0 11 11
04916 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนหว่าน 7 0 0 0 0 0 7 7
04917 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกิ้ง 2 0 0 0 0 0 2 2
04918 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจิก 1 0 0 0 0 0 1 1
04919 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอุปราช 1 0 0 0 0 0 1 1
04921 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาด 1 0 0 0 0 0 1 1
04922 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่างาม 1 0 0 0 0 0 1 1
04923 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวนาคำ 5 0 0 0 0 0 5 5
04925 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโน 6 0 0 0 0 0 6 6
04926 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกบัวค้อ 6 0 0 0 0 0 6 6
04936 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสระพัง 1 0 0 0 0 0 1 1
04957 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าขอนยาง 1 0 0 0 0 0 1 1
04960 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาสีนวน 1 0 0 0 0 0 1 1
04984 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อใหญ่ 1 0 0 0 0 0 1 1
05003 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแดง 1 0 0 0 0 0 1 1
05036 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงใหญ่ 1 0 0 0 0 0 1 1
10663 โรงพยาบาลระยอง 1 0 0 0 0 0 1 1
10670 โรงพยาบาลขอนแก่น 11 0 0 0 0 0 10 11
10679 โรงพยาบาลนครปฐม 1 0 0 0 0 0 1 1
10685 โรงพยาบาลสมุทรปราการ 1 0 0 0 0 0 1 1
10701 โรงพยาบาลยโสธร 1 0 0 0 0 0 1 1
10705 โรงพยาบาลเลย 1 0 0 0 0 0 1 1
10708 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 28 0 0 0 0 0 26 28
10709 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 7 0 0 0 0 0 7 7
10915 โรงพยาบาลชุมพลบุรี 1 0 0 0 0 0 1 1
10973 โรงพยาบาลหนองบัวแดง 1 0 0 0 0 0 1 1
10980 โรงพยาบาลแก้งคร้อ 1 0 0 0 0 0 1 1
11007 โรงพยาบาลหนองสองห้อง 1 0 0 0 0 0 1 1
11051 โรงพยาบาลแกดำ 778 0 1 0 0 0 621 779
11052 โรงพยาบาลโกสุมพิสัย 2,575 0 1 0 0 0 2,060 2,578
11053 โรงพยาบาลกันทรวิชัย 1,917 0 295 0 2 0 1,673 2,220
11054 โรงพยาบาลเชียงยืน 1,465 0 489 0 1 0 1,469 1,958
11055 โรงพยาบาลบรบือ 1,471 0 317 0 3 0 1,330 1,791
11056 โรงพยาบาลนาเชือก 1,534 0 183 0 0 0 1,301 1,717
11057 โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย 1,810 0 216 0 0 0 1,536 2,026
11058 โรงพยาบาลวาปีปทุม 1,731 0 280 0 4 0 1,620 2,016
11059 โรงพยาบาลนาดูน 675 0 172 0 0 0 659 847
11060 โรงพยาบาลยางสีสุราช 681 0 96 0 1 0 554 778
11062 โรงพยาบาลปทุมรัตต์ 1 0 0 0 0 0 1 1
11070 โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ 3 0 0 0 0 0 3 3
11080 โรงพยาบาลเขาวง 2 0 0 0 0 0 1 2
11081 โรงพยาบาลยางตลาด 4 0 0 0 0 0 4 4
11083 โรงพยาบาลสหัสขันธ์ 1 0 0 0 0 0 1 1
11963 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด-ธนบุรี 1 0 0 0 0 0 1 1
12272 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 1 0 0 0 0 0 1 1