ช่วงวันที่
รายงานจำนวนรับรักษาต่อ แผนกผู้ป่วยใน รพท.มค. ตามสาเหตุการส่งต่อ
รหัส สถานพยาบาล เพื่อการวินิจฉัยและรักษา เพื่อการวินิจฉัย เพื่อการรักษาและพื้นฟูต่อเนื่อง เพื่อการดูแลต่อใกล้บ้าน ตามความต้องการผู้ป่วย อื่น ๆ จำนวนคน จำนวนครั้ง
13742 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ขอนแก่น 2 0 0 0 0 0 2 2
13777 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4 0 0 0 0 0 3 4
13936 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนเพ็ก 3 0 0 0 0 0 3 3
14428 เทศบาลเมืองมหาสารคาม 2 0 0 0 0 0 2 2
18843 2 0 0 0 0 0 2 2
21431 ศูนย์บริการทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2 0 0 0 0 0 2 2
22593 1 0 0 0 0 0 1 1
22670 โรงพยาบาลเมืองชลบุรี 2 0 0 0 0 0 2 2
22843 สถานพยาบาลเรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน 4 0 0 0 0 0 3 4
22853 สถานพยาบาลทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก 3 0 0 0 0 0 3 3
22953 โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 183 0 49 0 3 0 135 235
24060 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2 0 0 0 0 0 2 2
24074 ซี.เอ็ม.คลินิกเวชกรรม 2 0 0 0 0 0 2 2
24701 ศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์มหาสารคาม 2 0 0 0 0 0 2 2
24704 โรงพยาบาลกุดรัง 971 0 212 0 0 0 713 1,183
27990 โรงพยาบาลหนองฮี 2 0 0 0 0 0 2 2
28843 โรงพยาบาลชื่นชม 892 0 270 0 0 0 717 1,162
28873 พีซี อิมเมจจิ้งคลินิกเวชกรรม 2 0 0 0 0 0 2 2
31/66 2 0 0 0 0 0 2 2