ช่วงวันที่
รายงานจำนวนรับรักษาต่อ แผนกผู้ป่วยใน รพท.มค. ตามแผนกโรค
รหัส สถานพยาบาล อายุรกรรม ศัลยกรรม สูติกรรม กุมารเวชกรรม โสต ศอ นาสิก จักษุวิทยา ออร์โธปิดิกส์ จิตเวช อื่น ๆ จำนวนคน จำนวนครั้ง
03574 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโน 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
04911 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชียงเหียน 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
04912 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขวา 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
04913 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าตูม 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
04914 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 2
04915 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกก่อ 5 4 0 0 0 0 2 0 0 11 11
04916 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนหว่าน 1 2 0 3 0 1 0 0 0 7 7
04917 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกิ้ง 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2
04918 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจิก 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
04919 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอุปราช 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
04921 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาด 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
04922 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่างาม 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
04923 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวนาคำ 2 1 0 1 0 0 1 0 0 5 5
04925 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโน 1 3 0 1 0 0 1 0 0 6 6
04926 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกบัวค้อ 0 5 0 0 0 0 1 0 0 6 6
04936 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสระพัง 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
04957 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าขอนยาง 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
04960 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาสีนวน 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
04984 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อใหญ่ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
05003 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแดง 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
05036 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงใหญ่ 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
10663 โรงพยาบาลระยอง 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
10670 โรงพยาบาลขอนแก่น 3 2 0 1 0 0 5 0 0 10 11
10679 โรงพยาบาลนครปฐม 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
10685 โรงพยาบาลสมุทรปราการ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
10701 โรงพยาบาลยโสธร 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
10705 โรงพยาบาลเลย 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
10708 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 13 10 0 0 5 0 0 0 0 26 28
10709 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 0 6 0 0 0 0 0 1 0 7 7
10915 โรงพยาบาลชุมพลบุรี 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
10973 โรงพยาบาลหนองบัวแดง 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
10980 โรงพยาบาลแก้งคร้อ 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
11007 โรงพยาบาลหนองสองห้อง 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
11051 โรงพยาบาลแกดำ 325 223 26 74 18 30 80 3 0 621 779
11052 โรงพยาบาลโกสุมพิสัย 787 1,085 35 162 58 102 346 3 0 2,060 2,578
11053 โรงพยาบาลกันทรวิชัย 1,125 584 52 222 24 42 168 0 3 1,673 2,220
11054 โรงพยาบาลเชียงยืน 891 549 49 169 21 86 173 1 19 1,469 1,958
11055 โรงพยาบาลบรบือ 980 469 21 129 36 51 102 2 1 1,330 1,791
11056 โรงพยาบาลนาเชือก 708 530 32 150 36 50 191 0 20 1,301 1,717
11057 โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย 1,159 458 6 114 30 68 167 3 21 1,536 2,026
11058 โรงพยาบาลวาปีปทุม 838 512 23 239 45 76 273 6 4 1,620 2,016
11059 โรงพยาบาลนาดูน 428 221 3 54 27 20 90 2 2 659 847
11060 โรงพยาบาลยางสีสุราช 414 193 0 50 17 36 61 1 6 554 778
11062 โรงพยาบาลปทุมรัตต์ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
11070 โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 3
11080 โรงพยาบาลเขาวง 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
11081 โรงพยาบาลยางตลาด 1 2 0 0 0 1 0 0 0 4 4
11083 โรงพยาบาลสหัสขันธ์ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
11963 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด-ธนบุรี 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
12272 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1