ช่วงวันที่
รายงานจำนวนรับรักษาต่อ แผนกผู้ป่วยใน รพท.มค. ตามแผนกโรค
รหัส สถานพยาบาล อายุรกรรม ศัลยกรรม สูติกรรม กุมารเวชกรรม โสต ศอ นาสิก จักษุวิทยา ออร์โธปิดิกส์ จิตเวช อื่น ๆ จำนวนคน จำนวนครั้ง
13742 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ขอนแก่น 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2
13777 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4
13936 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนเพ็ก 0 0 0 2 0 0 1 0 0 3 3
14428 เทศบาลเมืองมหาสารคาม 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2
18843 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
21431 ศูนย์บริการทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
22593 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
22670 โรงพยาบาลเมืองชลบุรี 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
22843 สถานพยาบาลเรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน 0 0 0 2 0 0 2 0 0 3 4
22853 สถานพยาบาลทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก 1 0 0 0 2 0 0 0 0 3 3
22953 โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 81 45 11 39 6 0 11 0 42 135 235
24060 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
24074 ซี.เอ็ม.คลินิกเวชกรรม 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2
24701 ศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์มหาสารคาม 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2
24704 โรงพยาบาลกุดรัง 645 267 5 79 17 56 114 0 0 713 1,183
27990 โรงพยาบาลหนองฮี 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
28843 โรงพยาบาลชื่นชม 560 287 27 111 15 29 110 0 23 717 1,162
28873 พีซี อิมเมจจิ้งคลินิกเวชกรรม 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
31/66 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2