ช่วงวันที่
รายงานจำนวนรับรักษาต่อ แผนกผู้ป่วยใน รพท.มค. ตามสิทธิการรักษา
รหัส สถานพยาบาล ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ บัตรประกันสังคม UC สปร.ประกันสุขภาพ ต่างด้าวขึ้นทะเบียน อื่น ๆ/เรียกเก็บเงิน จำนวนคน จำนวนครั้ง
03574 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโน 0 0 0 1 0 0 1 1
04911 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชียงเหียน 0 0 0 1 0 0 1 1
04912 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขวา 0 0 0 1 0 0 1 1
04913 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าตูม 0 0 0 2 0 0 2 2
04914 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง 0 0 0 2 0 0 2 2
04915 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกก่อ 2 0 0 9 0 0 11 11
04916 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนหว่าน 3 0 0 4 0 0 7 7
04917 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกิ้ง 0 0 0 2 0 0 2 2
04918 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจิก 0 0 0 1 0 0 1 1
04919 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอุปราช 0 0 0 1 0 0 1 1
04921 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาด 0 0 0 1 0 0 1 1
04922 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่างาม 0 1 0 0 0 0 1 1
04923 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวนาคำ 0 1 0 4 0 0 5 5
04925 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโน 0 0 0 6 0 0 6 6
04926 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกบัวค้อ 0 1 0 5 0 0 6 6
04936 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสระพัง 0 0 0 1 0 0 1 1
04957 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าขอนยาง 0 0 0 1 0 0 1 1
04960 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาสีนวน 0 0 0 1 0 0 1 1
04984 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อใหญ่ 0 0 0 1 0 0 1 1
05003 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแดง 0 0 0 1 0 0 1 1
05036 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงใหญ่ 0 0 0 1 0 0 1 1
10663 โรงพยาบาลระยอง 0 0 0 1 0 0 1 1
10670 โรงพยาบาลขอนแก่น 0 0 0 11 0 0 10 11
10679 โรงพยาบาลนครปฐม 0 0 0 1 0 0 1 1
10685 โรงพยาบาลสมุทรปราการ 0 0 0 1 0 0 1 1
10701 โรงพยาบาลยโสธร 0 0 0 1 0 0 1 1
10705 โรงพยาบาลเลย 0 0 0 1 0 0 1 1
10708 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 1 4 0 23 0 0 26 28
10709 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 0 0 0 7 0 0 7 7
10915 โรงพยาบาลชุมพลบุรี 0 0 0 1 0 0 1 1
10973 โรงพยาบาลหนองบัวแดง 0 0 0 1 0 0 1 1
10980 โรงพยาบาลแก้งคร้อ 0 0 0 1 0 0 1 1
11007 โรงพยาบาลหนองสองห้อง 0 0 0 1 0 0 1 1
11051 โรงพยาบาลแกดำ 34 44 0 694 0 4 621 779
11052 โรงพยาบาลโกสุมพิสัย 103 191 0 2,277 5 2 2,060 2,578
11053 โรงพยาบาลกันทรวิชัย 150 129 0 1,911 2 16 1,673 2,220
11054 โรงพยาบาลเชียงยืน 86 96 0 1,769 1 6 1,469 1,958
11055 โรงพยาบาลบรบือ 122 102 0 1,527 3 37 1,330 1,791
11056 โรงพยาบาลนาเชือก 108 99 0 1,504 1 5 1,301 1,717
11057 โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย 164 146 0 1,703 5 8 1,536 2,026
11058 โรงพยาบาลวาปีปทุม 153 130 0 1,688 3 42 1,620 2,016
11059 โรงพยาบาลนาดูน 32 53 0 760 1 1 659 847
11060 โรงพยาบาลยางสีสุราช 40 40 0 697 0 1 554 778
11062 โรงพยาบาลปทุมรัตต์ 0 0 0 1 0 0 1 1
11070 โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ 2 0 0 1 0 0 3 3
11080 โรงพยาบาลเขาวง 0 0 0 2 0 0 1 2
11081 โรงพยาบาลยางตลาด 0 0 0 4 0 0 4 4
11083 โรงพยาบาลสหัสขันธ์ 0 0 0 1 0 0 1 1
11963 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด-ธนบุรี 0 0 0 1 0 0 1 1
12272 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 0 0 0 1 0 0 1 1