ช่วงวันที่
รายงานจำนวนรับรักษาต่อ แผนกผู้ป่วยใน รพท.มค. ตามสิทธิการรักษา
รหัส สถานพยาบาล ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ บัตรประกันสังคม UC สปร.ประกันสุขภาพ ต่างด้าวขึ้นทะเบียน อื่น ๆ/เรียกเก็บเงิน จำนวนคน จำนวนครั้ง
13742 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ขอนแก่น 0 0 0 2 0 0 2 2
13777 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 0 0 0 4 0 0 3 4
13936 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนเพ็ก 0 0 0 3 0 0 3 3
14428 เทศบาลเมืองมหาสารคาม 0 0 0 2 0 0 2 2
18843 0 0 0 2 0 0 2 2
21431 ศูนย์บริการทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 2 0 0 0 0 2 2
22593 0 0 0 1 0 0 1 1
22670 โรงพยาบาลเมืองชลบุรี 0 0 0 2 0 0 2 2
22843 สถานพยาบาลเรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน 0 2 0 2 0 0 3 4
22853 สถานพยาบาลทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก 0 0 0 3 0 0 3 3
22953 โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 72 67 0 94 0 2 135 235
24060 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 0 2 0 0 0 0 2 2
24074 ซี.เอ็ม.คลินิกเวชกรรม 0 0 0 2 0 0 2 2
24701 ศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์มหาสารคาม 0 0 0 2 0 0 2 2
24704 โรงพยาบาลกุดรัง 39 67 0 1,075 0 2 713 1,183
27990 โรงพยาบาลหนองฮี 0 0 0 2 0 0 2 2
28843 โรงพยาบาลชื่นชม 42 79 0 1,040 0 1 717 1,162
28873 พีซี อิมเมจจิ้งคลินิกเวชกรรม 0 0 0 2 0 0 2 2
31/66 0 0 0 2 0 0 2 2