ช่วงวันที่
รายงานจำนวนรับรักษาต่อ แผนกผู้ป่วยใน รพท.มค. สาขาหลัก
รหัส สถานพยาบาล โรคหัวใจ โรคไต โรคมะเร็ง บาดเจ็บและฉุกเฉิน ทารกแรกเกิด เบาหวาน/ความดัน จิตเวช ปอดอุดกั้นเรื้อรัง อื่น ๆ จำนวนคน จำนวนครั้ง
03574 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโน 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
04911 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชียงเหียน 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
04912 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขวา 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
04913 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าตูม 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
04914 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2
04915 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกก่อ 0 0 0 1 0 0 0 0 10 11 11
04916 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนหว่าน 0 0 0 6 0 0 0 0 1 7 7
04917 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกิ้ง 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 2
04918 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจิก 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
04919 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอุปราช 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
04921 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาด 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
04922 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่างาม 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
04923 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวนาคำ 0 0 0 1 0 0 0 0 4 5 5
04925 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโน 0 0 0 1 1 0 0 0 4 6 6
04926 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกบัวค้อ 0 0 0 3 0 0 0 0 3 6 6
04936 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสระพัง 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
04957 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าขอนยาง 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
04960 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาสีนวน 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
04984 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อใหญ่ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
05003 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแดง 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
05036 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงใหญ่ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
10663 โรงพยาบาลระยอง 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
10670 โรงพยาบาลขอนแก่น 0 0 2 3 0 0 0 0 6 10 11
10679 โรงพยาบาลนครปฐม 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
10685 โรงพยาบาลสมุทรปราการ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
10701 โรงพยาบาลยโสธร 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
10705 โรงพยาบาลเลย 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
10708 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 0 5 4 3 0 0 0 0 16 26 28
10709 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 0 0 1 0 0 0 1 0 5 7 7
10915 โรงพยาบาลชุมพลบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
10973 โรงพยาบาลหนองบัวแดง 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
10980 โรงพยาบาลแก้งคร้อ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
11007 โรงพยาบาลหนองสองห้อง 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
11051 โรงพยาบาลแกดำ 10 39 61 105 0 13 9 9 533 621 779
11052 โรงพยาบาลโกสุมพิสัย 12 73 209 523 4 17 10 23 1,707 2,060 2,578
11053 โรงพยาบาลกันทรวิชัย 27 66 109 289 6 42 16 39 1,626 1,673 2,220
11054 โรงพยาบาลเชียงยืน 15 82 108 285 12 28 16 10 1,402 1,469 1,958
11055 โรงพยาบาลบรบือ 24 106 170 186 21 48 15 58 1,163 1,330 1,791
11056 โรงพยาบาลนาเชือก 8 65 149 280 19 18 13 15 1,150 1,301 1,717
11057 โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย 48 94 84 260 11 31 36 37 1,425 1,536 2,026
11058 โรงพยาบาลวาปีปทุม 24 64 150 395 71 22 25 26 1,239 1,620 2,016
11059 โรงพยาบาลนาดูน 15 35 62 148 15 10 4 14 544 659 847
11060 โรงพยาบาลยางสีสุราช 4 36 55 107 3 2 4 6 561 554 778
11062 โรงพยาบาลปทุมรัตต์ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
11070 โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ 0 1 0 2 0 0 0 0 0 3 3
11080 โรงพยาบาลเขาวง 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2
11081 โรงพยาบาลยางตลาด 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4
11083 โรงพยาบาลสหัสขันธ์ 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
11963 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด-ธนบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
12272 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1