ช่วงวันที่
รายงานจำนวนรับรักษาต่อ แผนกผู้ป่วยใน รพท.มค. สาขาหลัก
รหัส สถานพยาบาล โรคหัวใจ โรคไต โรคมะเร็ง บาดเจ็บและฉุกเฉิน ทารกแรกเกิด เบาหวาน/ความดัน จิตเวช ปอดอุดกั้นเรื้อรัง อื่น ๆ จำนวนคน จำนวนครั้ง
04914 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
04915 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกก่อ 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3 3
04918 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจิก 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
04920 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนแต้ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
04923 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวนาคำ 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
04925 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโน 0 0 0 4 0 0 0 0 1 5 5
04926 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกบัวค้อ 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
10670 โรงพยาบาลขอนแก่น 0 0 0 0 1 0 0 0 4 5 5
10701 โรงพยาบาลยโสธร 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 2
10708 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 0 3 0 2 0 0 0 0 8 12 13
10709 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2
10912 โรงพยาบาลชำนิ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
11042 โรงพยาบาลโพนพิสัย 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
11051 โรงพยาบาลแกดำ 5 17 13 53 1 2 4 4 284 324 383
11052 โรงพยาบาลโกสุมพิสัย 2 20 49 250 0 7 1 2 532 757 863
11053 โรงพยาบาลกันทรวิชัย 6 22 40 126 3 14 3 10 562 663 786
11054 โรงพยาบาลเชียงยืน 4 20 35 163 1 15 3 11 518 659 770
11055 โรงพยาบาลบรบือ 8 28 59 74 8 6 1 10 301 403 495
11056 โรงพยาบาลนาเชือก 4 14 11 119 0 8 4 7 362 479 529
11057 โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย 13 15 34 119 4 15 17 10 516 625 743
11058 โรงพยาบาลวาปีปทุม 7 30 55 179 7 4 8 10 440 630 740
11059 โรงพยาบาลนาดูน 3 22 33 80 4 5 1 6 278 348 432
11060 โรงพยาบาลยางสีสุราช 2 17 13 44 1 1 5 2 202 232 287
11064 โรงพยาบาลธวัชบุรี 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
11071 โรงพยาบาลเมืองสรวง 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
11081 โรงพยาบาลยางตลาด 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
11084 โรงพยาบาลคำม่วง 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
11469 โรงพยาบาลเลิดสิน 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
11504 โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
13777 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
22793 สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
22843 สถานพยาบาลเรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
22953 โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 1 4 21 0 1 0 0 42 65 69
24704 โรงพยาบาลกุดรัง 1 11 13 39 2 2 4 5 175 213 252
28843 โรงพยาบาลชื่นชม 6 7 4 37 3 6 3 2 237 256 305