ช่วงวันที่
รายงานจำนวนรับรักษาต่อ แผนกผู้ป่วยใน รพท.มค. สาขาหลัก
รหัส สถานพยาบาล โรคหัวใจ โรคไต โรคมะเร็ง บาดเจ็บและฉุกเฉิน ทารกแรกเกิด เบาหวาน/ความดัน จิตเวช ปอดอุดกั้นเรื้อรัง อื่น ๆ จำนวนคน จำนวนครั้ง
13742 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ขอนแก่น 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2
13777 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 0 0 2 0 0 0 0 0 2 3 4
13936 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนเพ็ก 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3 3
14428 เทศบาลเมืองมหาสารคาม 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
18843 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
21431 ศูนย์บริการทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2
22593 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
22670 โรงพยาบาลเมืองชลบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
22843 สถานพยาบาลเรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน 0 0 0 2 0 0 0 0 2 3 4
22853 สถานพยาบาลทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3
22953 โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 3 3 10 41 0 1 6 0 171 135 235
24060 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
24074 ซี.เอ็ม.คลินิกเวชกรรม 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
24701 ศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์มหาสารคาม 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
24704 โรงพยาบาลกุดรัง 18 34 90 147 1 33 14 30 816 713 1,183
27990 โรงพยาบาลหนองฮี 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
28843 โรงพยาบาลชื่นชม 5 38 57 179 15 19 5 18 826 717 1,162
28873 พีซี อิมเมจจิ้งคลินิกเวชกรรม 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2
31/66 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2