ช่วงวันที่
รายงานจำนวนรับรักษาต่อ แผนกผู้ป่วยใน รพท.มค. อันดับโรค
รหัส โรค แกดำ โกสุมพิสัย กันทรวิชัย เชียงยืน บรบือ นาเชือก พยัคฆภูมิพิสัย วาปีปทุม นาดูน ยางสีสุราช กุดรัง ชื่นชม อื่น ๆ จำนวนคน จำนวนครั้ง
J18 Pneumonia, organism unspecifie 9 14 21 26 37 15 48 42 16 12 20 24 3 271 287
I63 Cerebral infarction 9 35 28 16 22 23 42 33 9 18 12 10 2 251 259
S06 Intracranial injury 8 30 21 25 19 16 44 40 18 7 6 5 5 241 244
N18 Chronic renal failure 17 19 17 18 27 14 13 29 21 16 10 7 4 170 212
T79 Certain early complications of 10 44 28 35 4 20 6 12 9 9 6 5 3 157 191
H25 Senile cataract 6 25 7 23 1 9 27 23 7 12 4 6 1 147 151
N20 Calculus of kidney and ureter 8 16 9 9 18 11 17 14 10 4 7 6 2 120 131
I50 Heart failure 4 4 16 16 17 9 25 11 9 7 6 3 0 119 127
K35 Acute appendicitis 13 28 12 20 1 19 6 9 1 2 2 7 1 121 121
S52 Fracture of forearm 4 25 12 19 3 11 7 15 9 3 5 0 3 114 116
C18 Malignant neoplasm of colon 5 11 9 8 34 0 9 22 11 3 0 0 0 37 112
R19 Other symptoms and signs invol 33 12 35 14 1 2 1 1 2 0 1 2 0 104 104
S62 Fracture at wrist and hand lev 5 20 8 9 2 8 6 19 6 4 3 3 0 93 93
S82 Fracture of lower leg, includi 4 17 4 10 5 7 6 13 5 3 2 3 2 81 81
A09 Diarrhoea and gastroenteritis 3 4 14 10 5 9 8 4 5 2 6 10 0 75 80
K80 Cholelithiasis 9 13 8 11 3 7 4 6 7 2 3 7 0 78 80
J44 Other chronic obstructive pulm 4 2 10 11 10 7 10 10 6 2 5 2 0 74 79
D56 Thalassaemia 6 5 13 10 0 15 3 0 5 9 7 3 2 37 78
M72 Fibroblastic disorders 4 23 8 5 2 4 5 6 5 6 3 2 0 67 73
K29 Gastritis and duodenitis 0 10 9 5 3 5 12 6 3 4 2 2 1 59 62
I61 Intracerebral haemorrhage 2 11 4 2 6 3 13 10 3 2 3 1 1 58 61
K25 Gastric ulcer 1 14 10 5 3 5 11 0 4 5 1 2 0 60 61
K92 Other diseases of digestive sy 3 4 6 6 5 8 8 9 6 4 0 2 0 60 61
S72 Fracture of femur 1 12 7 5 5 9 4 8 1 2 1 1 1 54 57
N39 Other disorders of urinary sys 5 4 6 7 3 3 11 3 7 1 4 1 1 55 56
R50 Fever of unknown origin 3 3 8 5 4 3 11 4 7 1 1 3 0 52 53
E11 Non-insulin-dependent diabetes 0 5 10 7 5 6 7 4 3 1 1 2 1 51 52
S42 Fracture of shoulder and upper 3 10 7 8 1 2 4 10 3 1 1 1 1 51 52
K40 Inguinal hernia 7 11 12 5 0 0 1 4 3 4 0 4 0 49 51
I21 Acute myocardial infarction 5 2 6 2 6 4 10 7 0 2 1 5 0 50 50
S92 Fracture of foot, except ankle 2 12 5 3 1 6 5 9 1 2 2 2 0 49 50
A41 Other septicaemia 5 3 10 4 4 4 3 2 4 4 4 1 1 48 49
S01 Open wound of head 3 3 7 4 1 3 2 10 3 3 2 1 3 45 45
L02 Cutaneous abscess, furuncle an 1 10 6 3 1 4 3 5 5 2 1 1 0 41 42
K56 Paralytic ileus and intestinal 0 6 2 1 4 3 8 5 4 1 1 4 2 41 41
K63 Other diseases of intestine 13 3 16 5 2 0 1 0 1 0 0 0 0 41 41
L03 Cellulitis 1 6 4 4 0 5 2 0 6 1 4 4 4 41 41
K26 Duodenal ulcer 1 2 4 8 3 6 3 5 1 3 1 3 0 40 40
J15 Bacterial pneumonia, not elsew 1 3 4 5 8 4 7 4 1 0 1 1 0 38 39
K81 Cholecystitis 2 2 9 1 0 2 7 4 1 1 1 3 4 36 37
C20 Malignant neoplasm of rectum 0 4 9 5 2 2 3 7 3 0 1 0 0 22 36
C22 Malignant neoplasm of liver an 0 3 5 8 5 1 5 1 3 3 1 1 0 31 36
R56 Convulsions, not elsewhere cla 2 0 7 7 3 0 6 3 2 1 0 4 1 36 36
S02 Fracture of skull and facial b 0 10 0 4 2 1 10 3 2 0 0 1 1 30 34
G45 Transient cerebral ischaemic a 2 1 1 3 0 4 9 2 4 1 2 3 0 29 32
R10 Abdominal and pelvic pain 1 3 4 2 1 8 2 4 4 0 0 2 1 32 32
I64 Stroke, not specified as haemo 1 1 2 2 4 2 5 2 5 4 3 0 0 30 31
K74 Fibrosis and cirrhosis of live 0 8 1 2 1 4 7 2 1 2 0 1 1 29 30
K30 Dyspepsia 2 3 6 4 1 3 1 0 4 3 0 2 0 29 29
G40 Epilepsy 0 1 4 2 1 2 5 7 0 2 1 3 0 28 28