ช่วงวันที่
รายงานจำนวนรับรักษาต่อ แผนกผู้ป่วยใน รพท.มค. อันดับโรค อ.เมือง
รหัส โรค
เชียงเหียน
เขวา
ท่าตูม
หนองแวง
โคกก่อ
ดอนหว่าน
บ้านเกิ้ง
หนองจิก
อุปราช
โนนแต้
ลาด
ท่างาม
หัวนาคำ
ห้วยแอ่ง
หนองโน
บัวค้อ
แวงน่าง
เทศบาล
สามัคคี
อุทัยทิศ
ศรีสวัสดิ์
อื่น ๆ
จำนวนคน
จำนวนครั้ง
A09 Diarrhoea and gastroenteritis 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 5 5
S91 Open wound of ankle and foot 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3
R55 Syncope and collapse 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
S01 Open wound of head 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2
S06 Intracranial injury 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
K63 Other diseases of intestine 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2
K35 Acute appendicitis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2
S66 Injury of muscle and tendon at 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
J18 Pneumonia, organism unspecifie 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2
T78 Adverse effects, not elsewhere 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
I63 Cerebral infarction 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2
S52 Fracture of forearm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
S81 Open wound of lower leg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
T25 Burn and corrosion of ankle an 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
S61 Open wound of wrist and hand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
T79 Certain early complications of 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
R53 Malaise and fatigue 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
R42 Dizziness and giddiness 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
R02 Gangrene, not elsewhere classi 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
N87 Dysplasia of cervix uteri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
M94 Other disorders of cartilage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
M72 Fibroblastic disorders 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
D12 Benign neoplasm of colon, rect 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
E11 Non-insulin-dependent diabetes 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
F23 Acute and transient psychotic 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
G06 Intracranial and intraspinal a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
I61 Intracerebral haemorrhage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
K21 Gastro-oesophageal reflux dise 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
K30 Dyspepsia 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
K40 Inguinal hernia 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
K85 Acute pancreatitis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
L03 Cellulitis 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
L50 Urticaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
L89 Decubitus ulcer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
M60 Myositis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
M71 Other bursopathies 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Z47 Other orthopaedic follow-up ca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1