ช่วงวันที่
รายงานจำนวนส่งรักษาต่อ แผนกผู้ป่วยนอก รพท.มค. ตามสาเหตุการส่งต่อ
รหัส สถานพยาบาล เพื่อการวินิจฉัยและรักษา เพื่อการวินิจฉัย เพื่อการรักษาและพื้นฟูต่อเนื่อง เพื่อการดูแลต่อใกล้บ้าน ตามความต้องการผู้ป่วย อื่น ๆ จำนวนคน จำนวนครั้ง
13777 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1,755 0 0 0 0 0 1,418 1,755
22953 โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1,099 0 173 0 0 0 254 1,273
11055 โรงพยาบาลบรบือ 733 0 133 88 0 0 623 997
10670 โรงพยาบาลขอนแก่น 869 0 0 0 0 0 756 869
11057 โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย 771 2 8 6 0 0 651 861
14584 ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ขอนแก่น 845 0 0 0 0 0 683 845
11052 โรงพยาบาลโกสุมพิสัย 694 0 94 15 0 0 588 806
11058 โรงพยาบาลวาปีปทุม 653 0 0 0 0 0 579 653
11053 โรงพยาบาลกันทรวิชัย 641 0 4 2 0 0 544 652
11056 โรงพยาบาลนาเชือก 505 0 11 18 0 0 432 594
11054 โรงพยาบาลเชียงยืน 433 0 0 0 0 0 376 452
28843 โรงพยาบาลชื่นชม 352 0 65 1 0 0 358 419
10708 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 276 0 0 0 0 0 239 276
24704 โรงพยาบาลกุดรัง 267 0 0 0 0 0 233 267
11060 โรงพยาบาลยางสีสุราช 243 0 0 0 0 0 211 243
11059 โรงพยาบาลนาดูน 237 0 0 0 0 0 213 237
11051 โรงพยาบาลแกดำ 225 0 0 0 0 0 200 225
12272 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 126 0 0 0 0 0 94 126
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 91 0 0 0 0 0 91 91
15270 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 36 0 0 0 0 0 32 36
04926 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกบัวค้อ 33 0 0 0 0 0 32 33
04915 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกก่อ 31 0 0 0 0 0 31 31
14196 โรงพยาบาลธัญญรักษ์ขอนแก่น 29 0 0 0 0 0 26 29
04916 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนหว่าน 28 0 0 0 0 0 28 28
11964 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่จุรีเวช 26 0 0 0 0 0 20 26
04917 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกิ้ง 22 0 0 0 0 0 21 22
04912 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขวา 21 0 0 0 0 0 20 21
04920 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนแต้ 21 0 0 0 0 0 21 21
04923 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวนาคำ 16 0 0 0 0 0 16 16
04919 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอุปราช 15 0 0 0 0 0 15 15
04925 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโน 15 0 0 0 0 0 15 15
04913 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าตูม 14 0 0 0 0 0 14 14
13814 โรงพยาบาลศิริราช 12 0 0 0 0 0 11 12
04911 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชียงเหียน 11 0 0 0 0 0 11 11
04921 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาด 11 0 0 0 0 0 11 11
04984 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อใหญ่ 11 0 0 0 0 0 11 11
04991 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจิก 11 0 0 0 0 0 11 11
04914 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง 9 0 0 0 0 0 9 9
04924 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยแอ่ง 8 0 0 1 0 0 7 9
21431 ศูนย์บริการทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 9 0 0 0 0 0 9 9
24746 สถาบันพัฒนาการเด้กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9 0 0 0 0 0 9 9
04957 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าขอนยาง 7 0 0 0 0 0 7 7
11472 โรงพยาบาลราชวิถี 7 0 0 0 0 0 5 7
13936 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนเพ็ก 7 0 0 0 0 0 7 7
04918 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจิก 6 0 0 0 0 0 6 6
04922 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่างาม 5 0 1 0 0 0 6 6
04964 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุ่งเบา 6 0 0 0 0 0 6 6
13781 โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 6 0 0 0 0 0 6 6
05047 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบูรพาสามัคคี 5 0 0 0 0 0 5 5
05075 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง 5 0 0 0 0 0 5 5