ช่วงวันที่
รายงานจำนวนส่งรักษาต่อ แผนกผู้ป่วยนอก รพท.มค. ตามสาเหตุการส่งต่อ
รหัส สถานพยาบาล เพื่อการวินิจฉัยและรักษา เพื่อการวินิจฉัย เพื่อการรักษาและพื้นฟูต่อเนื่อง เพื่อการดูแลต่อใกล้บ้าน ตามความต้องการผู้ป่วย อื่น ๆ จำนวนคน จำนวนครั้ง
13777 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 564 0 0 0 0 0 545 564
22953 โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 266 0 109 0 0 0 117 375
14584 ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ขอนแก่น 312 0 0 0 0 0 303 312
11052 โรงพยาบาลโกสุมพิสัย 211 0 49 17 1 0 201 278
10670 โรงพยาบาลขอนแก่น 264 0 0 0 0 0 258 264
11057 โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย 246 0 0 1 0 0 219 260
11055 โรงพยาบาลบรบือ 194 0 23 14 0 0 182 251
11058 โรงพยาบาลวาปีปทุม 202 0 0 0 0 0 183 202
11053 โรงพยาบาลกันทรวิชัย 185 0 4 0 0 0 165 190
11054 โรงพยาบาลเชียงยืน 171 0 0 0 0 0 161 176
11056 โรงพยาบาลนาเชือก 147 0 1 1 0 0 132 157
11051 โรงพยาบาลแกดำ 94 0 15 0 0 0 92 110
11059 โรงพยาบาลนาดูน 98 0 0 0 0 0 89 98
11060 โรงพยาบาลยางสีสุราช 91 0 0 0 0 0 84 91
10708 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 89 0 0 0 0 0 89 89
24704 โรงพยาบาลกุดรัง 79 0 0 0 0 0 74 79
28843 โรงพยาบาลชื่นชม 77 0 0 0 0 0 70 77
12272 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 56 0 0 0 0 0 54 56
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 33 0 0 0 0 0 33 33
11964 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่จุรีเวช 15 0 0 0 0 0 14 15
04915 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกก่อ 11 0 0 0 0 0 11 11
14196 โรงพยาบาลธัญญรักษ์ขอนแก่น 11 0 0 0 0 0 11 11
15270 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 10 0 0 0 0 0 10 10
04916 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนหว่าน 9 0 0 0 0 0 9 9
04917 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกิ้ง 9 0 0 0 0 0 9 9
04912 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขวา 5 0 0 0 0 0 5 5
04920 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนแต้ 5 0 0 0 0 0 5 5
04926 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกบัวค้อ 5 0 0 0 0 0 5 5
04921 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาด 4 0 0 0 0 0 4 4
04913 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าตูม 3 0 0 0 0 0 3 3
04919 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอุปราช 3 0 0 0 0 0 3 3
04983 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่าบัวบาน 0 0 1 2 0 0 3 3
04925 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโน 3 0 0 0 0 0 3 3
24746 สถาบันพัฒนาการเด้กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 0 0 0 0 0 3 3
13781 โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 3 0 0 0 0 0 3 3
13936 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนเพ็ก 3 0 0 0 0 0 3 3
04982 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพน 0 0 0 2 0 0 2 2
11469 โรงพยาบาลเลิดสิน 2 0 0 0 0 0 1 2
05075 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง 2 0 0 0 0 0 2 2
04911 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชียงเหียน 2 0 0 0 0 0 2 2
04923 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวนาคำ 2 0 0 0 0 0 2 2
04924 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยแอ่ง 2 0 0 0 0 0 2 2
04918 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจิก 2 0 0 0 0 0 2 2
04991 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจิก 2 0 0 0 0 0 2 2
13814 โรงพยาบาลศิริราช 2 0 0 0 0 0 2 2
10668 โรงพยาบาลสุรินทร์ 2 0 0 0 0 0 1 2
14884 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยยาง 1 0 0 0 0 0 1 1
12143 โรงพยาบาลมหาชัย2 1 0 0 0 0 0 1 1
99935 ศูนย์สุขภาพชุมชนสิรินธรจังหวัดขอนแก่น 1 0 0 0 0 0 1 1
13937 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขวาทุ่ง 1 0 0 0 0 0 1 1