ช่วงวันที่
รายงานจำนวนส่งรักษาต่อ แผนกผู้ป่วยนอก รพท.มค. ตามสาเหตุการส่งต่อ
รหัส สถานพยาบาล เพื่อการวินิจฉัยและรักษา เพื่อการวินิจฉัย เพื่อการรักษาและพื้นฟูต่อเนื่อง เพื่อการดูแลต่อใกล้บ้าน ตามความต้องการผู้ป่วย อื่น ๆ จำนวนคน จำนวนครั้ง
04922 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่างาม 8 0 1 0 0 0 7 9
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 8 0 0 0 0 0 5 8
03574 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโน 6 0 0 0 0 0 4 6
04955 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะค่า 6 0 0 0 0 0 4 6
14955 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ 6 0 0 0 0 0 4 6
13756 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย 5 0 0 0 0 0 4 5
04354 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโน 4 0 0 0 0 0 3 4
05033 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง 4 0 0 0 0 0 3 4
10667 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 4 0 0 0 0 0 3 4
10709 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 4 0 0 0 0 0 3 4
10907 โรงพยาบาลนาโพธิ์ 4 0 0 0 0 0 3 4
12262 สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี 4 0 0 0 0 0 2 4
14201 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 4 0 0 0 0 0 3 4
04963 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขี 3 0 0 0 0 0 3 3
05070 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง 3 0 0 0 0 0 3 3
10727 โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ 3 0 0 0 0 0 3 3
11481 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 3 0 0 0 0 0 2 3
12438 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 3 0 0 0 0 0 3 3
00381 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกระนวน 2 0 0 0 0 0 2 2
00448 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันทรวิชัย 2 0 0 0 0 0 2 2
00770 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านลาด 2 0 0 0 0 0 2 2
02102 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังอีแอ่น ตำบลพวา 2 0 0 0 0 0 2 2
04930 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาหลุง 2 0 0 0 0 0 2 2
04931 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าข่าง 2 0 0 0 0 0 2 2
04939 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขิงแคง 2 0 0 0 0 0 2 2
04961 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขามเรียง 2 0 0 0 0 0 2 2
04962 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะกอก 2 0 0 0 0 0 2 2
04968 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชื่นชม 2 0 0 0 0 0 2 2
04970 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองซอน 2 0 0 0 0 0 2 2
04972 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง 2 0 0 0 0 0 2 2
04992 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนบม 2 0 0 0 0 0 2 2
05036 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงใหญ่ 2 0 0 0 0 0 2 2
05060 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงยาง 0 0 0 2 0 0 2 2
07620 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวดง 2 0 0 0 0 0 2 2
10370 2 0 0 0 0 0 2 2
10607 2 0 0 0 0 0 2 2
10662 โรงพยาบาลชลบุรี 2 0 0 0 0 0 2 2
10666 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 2 0 0 0 0 0 2 2
10668 โรงพยาบาลสุรินทร์ 2 0 0 0 0 0 2 2
10669 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 2 0 0 0 0 0 2 2
10671 โรงพยาบาลอุดรธานี 2 0 0 0 0 0 2 2
10696 โรงพยาบาลตราด 2 0 0 0 0 0 2 2
10704 โรงพยาบาลหนองบัวลำภู 2 0 0 0 0 0 2 2
10779 โรงพยาบาลอุทัย 2 0 0 0 0 0 2 2
10869 โรงพยาบาลวัฒนานคร 2 0 0 0 0 0 2 2
10906 โรงพยาบาลปะคำ 2 0 0 0 0 0 2 2
11070 โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ 2 0 0 0 0 0 2 2
11075 โรงพยาบาลศรีสมเด็จ 2 0 0 0 0 0 2 2
11265 โรงพยาบาลหล่มสัก 2 0 0 0 0 0 2 2
11449 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ 2 0 0 0 0 0 2 2