ช่วงวันที่
รายงานจำนวนส่งรักษาต่อ แผนกผู้ป่วยนอก รพท.มค. ตามสาเหตุการส่งต่อ
รหัส สถานพยาบาล เพื่อการวินิจฉัยและรักษา เพื่อการวินิจฉัย เพื่อการรักษาและพื้นฟูต่อเนื่อง เพื่อการดูแลต่อใกล้บ้าน ตามความต้องการผู้ป่วย อื่น ๆ จำนวนคน จำนวนครั้ง
11473 โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) 2 0 0 0 0 0 2 2
11482 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 2 0 0 0 0 0 2 2
11484 โรงพยาบาลอานันทมหิดล 2 0 0 0 0 0 2 2
11956 โรงพยาบาลรวมแพทย์หนองคาย 2 0 0 0 0 0 2 2
11963 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด-ธนบุรี 2 0 0 0 0 0 2 2
12275 โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 2 0 0 0 0 0 2 2
12276 โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี 2 0 0 0 0 0 2 2
13742 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ขอนแก่น 2 0 0 0 0 0 2 2
13760 โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี 2 0 0 0 0 0 2 2
14892 2 0 0 0 0 0 2 2
18179 คลินิกแพทย์บูรพา 2 0 0 0 0 0 2 2
19506 คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ 2 0 0 0 0 0 2 2
22091 2 0 0 0 0 0 2 2
22859 สถานพยาบาลทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 2 0 0 0 0 0 2 2
05008 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสระ 0 0 1 0 0 0 1 1
05367 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเชือก 1 0 0 0 0 0 1 1
10701 โรงพยาบาลยโสธร 1 0 0 0 0 0 1 1
10702 โรงพยาบาลชัยภูมิ 1 0 0 0 0 0 1 1
10915 โรงพยาบาลชุมพลบุรี 1 0 0 0 0 0 1 1
11086 โรงพยาบาลหนองกุงศรี 1 0 0 0 0 0 1 1
11471 โรงพยาบาลสงฆ์ 1 0 0 0 0 0 1 1
13778 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 1 0 0 0 0 0 1 1
14588 โรงพยาบาลศุภมิตรเสนา 1 0 0 0 0 0 1 1
15049 โรงพยาบาลสิรินธร 1 0 0 0 0 0 1 1
23560 โรงพยาบาลโรคปอดกรุงเทพ 1 0 0 0 0 0 1 1