ช่วงวันที่
รายงานจำนวนส่งรักษาต่อ แผนกผู้ป่วยนอก รพท.มค. ตามแผนกโรค
รหัส สถานพยาบาล อายุรกรรม ศัลยกรรม สูติกรรม กุมารเวชกรรม โสต ศอ นาสิก จักษุวิทยา ออร์โธปิดิกส์ จิตเวช อื่น ๆ จำนวนคน จำนวนครั้ง
13777 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 246 233 23 51 83 55 38 1 696 1,418 1,755
22953 โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 100 13 5 14 23 58 68 0 961 254 1,273
11055 โรงพยาบาลบรบือ 327 20 1 3 4 9 13 3 13 623 997
10670 โรงพยาบาลขอนแก่น 52 84 76 67 39 35 49 0 222 756 869
11057 โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย 240 5 0 5 3 0 15 10 20 651 861
14584 ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ขอนแก่น 183 0 0 4 0 0 0 0 450 683 845
11052 โรงพยาบาลโกสุมพิสัย 214 0 1 0 13 0 11 1 20 588 806
11058 โรงพยาบาลวาปีปทุม 116 7 3 9 3 1 20 9 16 579 653
11053 โรงพยาบาลกันทรวิชัย 100 0 0 0 1 0 7 9 19 544 652
11056 โรงพยาบาลนาเชือก 181 2 0 0 4 0 2 7 8 432 594
11054 โรงพยาบาลเชียงยืน 99 4 0 1 3 1 5 1 12 376 452
28843 โรงพยาบาลชื่นชม 165 7 0 1 3 0 7 2 36 358 419
10708 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 110 41 2 0 37 3 4 1 40 239 276
24704 โรงพยาบาลกุดรัง 50 1 0 1 2 0 3 2 2 233 267
11060 โรงพยาบาลยางสีสุราช 46 0 0 0 0 0 3 0 3 211 243
11059 โรงพยาบาลนาดูน 57 0 0 0 0 0 1 5 3 213 237
11051 โรงพยาบาลแกดำ 49 0 0 2 2 0 0 8 4 200 225
12272 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 4 0 0 0 0 0 0 38 64 94 126
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 91 0 0 0 0 0 0 0 0 91 91
15270 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 0 0 0 0 2 1 0 0 29 32 36
04926 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกบัวค้อ 26 0 0 0 0 1 0 0 5 32 33
04915 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกก่อ 25 0 0 0 0 0 0 0 5 31 31
14196 โรงพยาบาลธัญญรักษ์ขอนแก่น 1 0 0 0 0 0 0 15 6 26 29
04916 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนหว่าน 25 0 0 0 0 0 0 0 2 28 28
11964 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่จุรีเวช 25 0 0 0 0 0 0 0 0 20 26
04917 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกิ้ง 19 0 0 0 0 0 0 0 0 21 22
04912 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขวา 17 0 0 0 0 0 0 0 4 20 21
04920 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนแต้ 15 0 0 0 0 0 0 0 5 21 21
04923 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวนาคำ 14 0 0 0 0 0 0 0 1 16 16
04919 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอุปราช 14 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
04925 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโน 10 1 0 0 0 0 0 0 4 15 15
04913 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าตูม 12 0 0 0 0 1 0 0 1 14 14
13814 โรงพยาบาลศิริราช 2 2 3 2 1 1 0 0 0 11 12
04911 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชียงเหียน 7 0 0 0 0 0 0 0 2 11 11
04921 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาด 10 0 0 0 0 0 0 0 1 11 11
04984 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อใหญ่ 8 0 0 0 0 0 0 0 3 11 11
04991 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจิก 10 0 0 0 0 1 0 0 0 11 11
04914 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง 8 0 0 0 0 0 0 0 1 9 9
04924 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยแอ่ง 7 0 0 0 0 0 0 0 2 7 9
21431 ศูนย์บริการทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 0 0 0 0 0 1 0 8 9 9
24746 สถาบันพัฒนาการเด้กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0 0 0 3 0 0 0 5 0 9 9
04957 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าขอนยาง 6 0 0 0 0 0 0 0 1 7 7
11472 โรงพยาบาลราชวิถี 6 1 0 0 0 0 0 0 0 5 7
13936 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนเพ็ก 4 0 0 0 0 0 0 0 3 7 7
04918 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจิก 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
04922 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่างาม 5 0 0 0 0 0 0 0 1 6 6
04964 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุ่งเบา 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
13781 โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 2 0 0 1 0 1 1 0 0 6 6
05047 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบูรพาสามัคคี 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
05075 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5