ช่วงวันที่
รายงานจำนวนส่งรักษาต่อ แผนกผู้ป่วยนอก รพท.มค. ตามแผนกโรค
รหัส สถานพยาบาล อายุรกรรม ศัลยกรรม สูติกรรม กุมารเวชกรรม โสต ศอ นาสิก จักษุวิทยา ออร์โธปิดิกส์ จิตเวช อื่น ๆ จำนวนคน จำนวนครั้ง
11473 โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2
11482 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
11484 โรงพยาบาลอานันทมหิดล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
11956 โรงพยาบาลรวมแพทย์หนองคาย 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
11963 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด-ธนบุรี 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
12275 โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
12276 โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
13742 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ขอนแก่น 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
13760 โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
14892 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
18179 คลินิกแพทย์บูรพา 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
19506 คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
22091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
22859 สถานพยาบาลทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
05008 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสระ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
05367 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเชือก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
10701 โรงพยาบาลยโสธร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
10702 โรงพยาบาลชัยภูมิ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
10915 โรงพยาบาลชุมพลบุรี 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
11086 โรงพยาบาลหนองกุงศรี 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
11471 โรงพยาบาลสงฆ์ 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
13778 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
14588 โรงพยาบาลศุภมิตรเสนา 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
15049 โรงพยาบาลสิรินธร 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
23560 โรงพยาบาลโรคปอดกรุงเทพ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1